VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Meteo > Oblaky úvod
Oblak je viditeľný zhluk drobných kvapôčok vody, ľadových kryštálov alebo kombinácia oboch. Oblaky, ich druh, množstvo, výška nad zemou vypovedajú o aktuálnom stave atmosféry. Z pozorovania oblakov a meteorologických prvkov môžeme odhadnúť vývoj počasia v nasledujúcich hodinách až dňoch.

VZNIK OBLAKOV
Základné pojmy
Vlhkosť vzduchu je základný meteorologický prvok udávajúci množstvo vodnej pary vo vzduchu. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým je potrebné viac vodnej pary k jeho nasýteniu. Mierou nasýtenia vzduchu vodnou parou je pomerná (relatívna) vlhkosť.
Kondenzácia je skvapalňovanie vodnej pary – prechod vody zo skupenstva plynného (vodná para) do skupenstva kvapalného (voda).
Sublimácia – prechod vody zo skupenstva plynného (vodná para) do skupenstva tuhého (ľad).
Kondenzačná hladina je výška, v ktorej teplota vystupujúceho vzduchu klesne na teplotu rosného bodu.
Teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej vzduch dosiahne nasýtenie vodnou parou. Vzduch pri určitej teplote môže obsahovať len určité množstvo vodnej pary. Pri ochladení vzduchu pod teplotu rosného bodu začína prebytočná vodná para kondenzovať. Nasycovanie vzduchu vodnou parou prebieha:
1. pribúdaním obsahu vodnej pary vo vzduchu
2. ochladzovaním vzduchu na teplotu rosného bodu.
Výstupné pohyby vzduchu – môžu mať rôzny mechanizmus vzniku:
1. Konvekcia väčšinou tým myslíme výstupné vertikálne pohyby vzduchu, ale patria sem aj kompenzačné zostupné pohyby. Výstupné pohyby majú väčšiu rýchlosť (5–20 m/s aj viac).
a. termická konvekcia – vzniká nerovnomerným zahrievaním zemského povrchu slnečným žiarením a stúpaním ľahšieho teplejšieho vzduchu.
b. dynamická (nútená) konvekcia – vzniká v dôsledku vynútených vertikálnych pohybov pri obtekaní terénnych prekážok (napr. kopce, horské hrebene). Prúdiaci vzduch naráža na terénnu prekážku a je nútený stúpať. Následkom výstupných prúdov vznikajú orografické oblaky.
Konvekciu spravidla sprevádza turbulencia, ktorá významne napomáha premiešaniu vzduchu a prenosu tepla.
2. Výstup vzduchu na frontálnom rozhraní – oddeľuje vzduchové hmoty rôznych fyzikálnych vlastností.   atmosférické fronty
3. Výstup vzduchu v cyklóne – rýchlosť stúpania je malá ale plocha výstupu je horizontálne veľmi veľká.   tlakové útvary
4. vlnový pohyb prúdenia – pri silnom vetre na záveternej strane prírodnej prekážky vzduch striedavo stúpa a klesá.

Mechanizmus vzniku oblakov
Pre vývoj oblačnosti sú podstatné výstupné pohyby vzduchu a s tým súvisiaca kondenzácia. Pohyb oblačných systémov bezprostredne súvisí s pohybom a vývojom hlavných atmosférických objektov, hlavne atmosférických frontov a tlakových útvarov. Vodné pary ktoré obsahuje vzduch podmieňujú vznik oblačnosti a zrážok. Stúpajúci vzduch sa v dôsledku menšieho tlaku rozpína, následne klesá jeho teplota a rastie vlhkosť vzduchu. Postupne dosiahne kondenzačnú hladinu, pri ktorej je vzduch nasýtený vodnou parou a pomerná vlhkosť vzduchu dosahuje 100 %. Pri ďalších výstupných pohyboch dôjde ku kondenzácii (voda), alebo ak je teplota rosného bodu nižšia ako 0 °C k sublimácii (ľad) a vznikne oblak.

Ochladenie, ktoré podmieňuje vznik oblakov vzniká pri:
1. výstupných pohyboch vzduchu bez výmeny tepla s okolím (adiabatický dej) pričom sa vzduch rozpína a ochladzuje
2. klesajúcej teplote a súčasne klesajúcom objeme vzduchu
3. pri stúpajúcej vlhkosti

Pri týchto dejoch sa molekula vody sa zrazí s kondenzačným jadrom a vytvorí kvapôčku vody. Kondenzačné jadrá sú v atmosfére vznášajúce sa malé aerosólové častice o veľkosti 0.001 µm až 10 µm (prach, sadze, dym, peľ, malé čiastočky zeme, kryštály morskej soli atď.), ktoré sa konvekciou premiestnia do vyšších vrstiev atmosféry. Kondenzačné jadrá uľahčujú prechod vody z plynného skupenstva do kvapalného. Bez týchto hygroskopických častíc by dochádzalo ku kondenzácii až pri mnohonásobnej presýtenosti (vlhkosť väčšia ako 100 %).
Konvekciou alebo trením kvapôčky a ľadové častice odolávajú zemskej príťažlivosti a vznášajúc sa v atmosfére môžu dosiahnuť veľkosť od asi 0,01 mm. Ak dosiahnu priemer od 0,1 až 5 mm, padajú k zemi ako kvapky. V horách je iný vývoj oblačnosti ako na nížine.


TRIEDENIE OBLAKOV
Oblaky môžeme triediť podľa:
vzniku a vývoja – frontálne, nefrontálne, kopovité, vrstevnaté, orografické a pod.
zloženia – vodné, ľadové, zmiešané
výšky – viď tabuľka
vzhľadu

TRIEDENIE OBLAKOV PODĽA VÝŠKY
Oblaky sú v rôznych výškach a atmosféra bola vertikálne rozdelená na tri poschodia:
vysoké, stredné, nízke
Poschodia sa čiastočne prekrývajú a ich hranice sa menia v závislosti od zemepisnej šírky. Oblaky sú zaradené podľa výšky do štyroch skupín.

Poschodie Polárne
oblasti
Stredné
šírky
Tropické
oblasti
    Teplota Zloženie
Vysoké – Ci, Cc, Cs 3–8 km 5–13 km 6–18 km −20 °C až −60 °C ľadové kryštály
Stredné – Ac, As 2–4 km 2–7 km 2–8 km 0 °C až −30 °C ľadové kryštály, podchladená voda
Nízke – Sc, St 0–2 km 0–2 km 0–2 km +15 °C až 0 °C voda, snehové vločky
Oblaky vertikálneho vývoja – nedajú sa zaradiť do
jedného poschodia, výška 0–13 km
Ns – bývajú takmer vždy v strednom poschodí, ale
väčšinou zasahujú aj do nízkych aj do vysokých poschodí
Cu – bývajú obvykle v nízkom poschodí, ale ich vrchol
môže dosahovať do stredného poschodia
Cb – bývajú obvykle v nízkom poschodí, ale ich vrchol
môže dosahovať až do vysokého poschodia
+15 °C až −60 °C ľadové kryštály, snehové vločky, podchladená voda, krúpy, voda


TRIEDENIE OBLAKOV PODĽA VZHĽADU
Oblaky sú v neustálom vývoji, majú nespočetne veľa tvarov a preto je ich klasifikácia obtiažna. Na tvar oblakov majú predovšetkým vplyv vertikálne výstupné prúdy.
Pre pozorovateľa je dôležité zaradiť oblaky podľa tvaru a výšky. Podľa medzinárodnej klasifikácie označujeme oblaky nasledovne:
• Druh – 10 základných druhov rozdelených do štyroch skupín.
Rozdiely vo vzhľade a vnútornej štruktúre viedli k ďalšiemu rozdeleniu oblakov. Ak je to nutné používa sa k jeho podrobnejšiemu popisu:
• Tvar (14 tvarov) – oblak môže byť označený len jedným tvarom. Určité tvary sa môžu vyskytovať u niekoľko druhov oblakov.
• Odroda (9 odrôd) – Oblaky môžu mať charakteristické rysy, které určujú ich odrodu. Súvisí s rozdielnym usporiadaním oblačných prvkov a s priesvitnosťou. Určitá odroda môže byť spoločná niekoľkým druhom oblakov.
• Zvláštnosti (9 zvláštností) – u niektorých oblakov sa môžu vyskytovať buď priamo u oblaku, alebo blízko neho, určité charakteristické zvláštnosti napr. výčnelky, pruhy atď. Také charakteristiky sa označujú ako zvláštnosti. Jeden oblak môže mať súčasne i viac zvláštností.
• Pôvod (materské oblaky) – materský oblak je pôvodný oblak z ktorého vznikol nový oblak. Časti oblaku alebo celý oblak môžu prejsť na oblak iného druhu než je materský oblak.
Označujú sa názvom patričného druhu s prívlastkom z názvu druhu materského oblaku + prípona. Ak sa zmení len časť pôvodného oblaku používame pre označenie pôvodu nového oblaku príponu genitus. Ak sa zmení oblak ako celok používame pre označenie pôvodu nového oblaku príponu mutatus.
Príklad: Ac cugen – Altocumulus ktorý vznikol z Cumulusu.

Oblak môže patriť len do jedného druhu a môže mu byť priradený len jeden tvar. Pri popise sa používajú latinské názvy. Každý názov má svoju skratku.
Názvy oblakov sa skladajú z latinských slov:
Cirrus – riasa   Cirro – riasový
Stratus – sloha, vrstva   Strato – slohový
Cumulus – kopa   Cumulo – kopovitý
Altus – vyvýšený  
Nimbus – dážď   Nimbo – dažďový

V tabuľke sú uvedené všetky prípustné kombinácie oblakov.
Druh Skr. Tvar Odroda Zvláštnosti Materské oblaky
– genitus – mutatus
Cirrus
Riasa
6000–12 000m
Ci fibratus
uncinus
spissatus
castellanus
floccus
intortus
radiatus
vertebratus
duplicatus
mamma Cirrocumulus
Altocumulus
Cumulonimbus
Cirrostratus
Cirrocumulus
Riasová kopa
6000–10 000m
Cc stratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
undulatus
lacunosus
virga
mamma
Cirrus
Cirrostratus
Altocumulus
Cirrostratus
Riasová sloha
6000–10 000m
Cs fibratus
nebulosus
duplicatus
undulatus
Cirrocumulus
Cumulonimbus
Cirrus
Cirrocumulus
Altostratus
Altocumulus
Vyvýšená kopa
2000–5000m
Ac stratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
translucidus
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
virga
mamma
Cumulus
Cumulonimbus
Cirrocumulus
Altostratus
Nimbostratus
Stratocumulus
Altostratus
Vyvýšená sloha
2000–5000m
As translucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
virga
praecipitatio
pannus
mamma
Altocumulus
Cumulonimbus
Cirrostratus
Nimbostratus
Stratocumulus
Slohová kopa
500–2000m
Sc stratiformis
lenticularis
castellanus
translucidus
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
mamma
virga
praecipitatio
Altostratus
Nimbostratus
Cumulus
Cumulonimbus
Altocumulus
Cumulus
Nimbostratus
Stratus
Stratus
Sloha
0–1000m
St nebulosus
fractus
opacus
translucidus
undulatus
praecipitatio Nimbostratus
Cumulus
Cumulonimbus
Stratocumulus
Stratus
Nimbostratus
Dažďová sloha
500–2000m
Ns praecipitatio
virga
pannus
Cumulus
Cumulonimbus
Altocumulus
Altostratus
Stratocumulus
Cumulus
Kopa
500–2000m
Cu humilis
mediocris
congestus
fractus
radiatus pileus
velum
virga
praecipitatio arcus
pannus
tuba
Altocumulus Stratocumulus Stratocumulus
Stratus
Cumulonimbus
Dažďová kopa
500–2000m
Cb calvus
capillatus
praecipitatio
virga
pannus
incus
mamma
pileus
velum
arcus
tuba
Altocumulus
Altostratus
Nimbostratus
Stratocumulus
Cumulus
Cumulus

V tabuľkách je uvedené: názov – skratka – preklad – stručný popis – oblaky ktorých sa to týka.
Tvary, odrody, zvláštnosti oblakov sú usporiadané zostupne podľa frekvencie výskytu.

  Tvar
fibratus fib vláknitý Jednotlivé oblaky alebo tenký oblačný závoj majú vláknitú štruktúru. Vlákna sú priamočiare alebo mierne zakrivené, nie sú zakončené háčikmi alebo chumáčikmi Ci
Cs
uncinus unc háčikovitý Oblaky v tvare vlákien sú zakončené hore smerujúcimi háčikmi alebo chumáčikmi Ci
spissatus spi hustý Opticky tak hustý oblak, že proti Slnku sa zdá šedivý Ci
castellanus cas vežovitý, tvar cimburia Oblaky, ktoré v hornej časti majú kopovité vrcholky alebo vežičky, takže sa podobajú cimburiu. Tieto vežičky, z ktorých niektoré majú väčšiu výšku než šírku, spočívajú na spoločnej základni a sú usporiadané v radách Ci
Cc
Ac
Sc
floccus flo chumáčkovitý, vločkovitý Oblaky v podobe vločiek alebo chumáčikov vaty, ktorých spodné okraje sú viac menej neostré, roztrhané a často sprevádzané virgou Ci
Cc
Ac
stratiformis str vrstvový Oblaky, ktoré sa rozprestierajú do veľkých horizontálnych plôch alebo vrstiev bez výrazného členenia Ac
Sc
Cc
nebulosus neb hmlový Oblačný závoj, alebo vrstva jednotvárneho hmlového vzhľadu bez viditeľnej štruktúry Cs
St
lenticularis len šošovkovitý Oblaky v podobe šošoviek, často veľmi pretiahnuté, obyčajne s výraznými obrysmi. Oblaky tohto tvaru sú najčastejšie orografického pôvodu, ale môžu sa vyskytnúť i v oblastiach bez pohorí Cc
Ac
Sc
fractus fra roztrhaný Oblaky roztrhaného vzhľadu v tvare nepravidelných chuchvalcov alebo zdrapov St
Cu
humilis hum plochý, nízky Oblaky v podobe kôp malého vertikálneho rozsahu. Vyzerajú obvykle ako sploštené s rovnou základňou. Približný pomer výška: šírka=1:2 Cu
mediocris med strednej veľkosti Oblaky v podobe kôp stredného vertikálneho rozsahu. Ich vrcholy majú pomerne malé kopovité výbežky a môžu občas strácať pevne ohraničený okraj. Približný pomer výška: šírka=1:1 Cu
congestus con mohutne vyvinutý Kopovité oblaky mohutného vertikálneho rozsahu so silne vyvinutými výbežkami. Ich horné kypiace časti majú často podobu karfiolu. Oblaky sa často spájajú do väčších celkov a vytvárajú podobu hradby, vlny apod. Cu
calvus cal holý, lysý Búrkové oblaky, ktorých aspoň niektoré výbežky hornej časti začínajú strácať kopovité obrysy, ale v žiadnej ich časti sa ešte nedá pozorovať riasnatá štruktúra. Výbežky majú vzhľad belavej oblačnej hmoty s viac menej vertikálnym rebrovaním Cb
capillatus cap vlasatý, pápernatý Búrkové oblaky, ktoré majú v hornej časti zreteľnú vláknitú alebo rebrovitú štruktúru v podobe nákovy, chocholu alebo obrovskej neusporiadanej štice. V súvislosti s takými oblakmi sa obvykle vyskytujú prehánkové lejaky alebo búrky sprevádzané často víchricou a niekedy krupobitím. Často je možno pozorovať zrážkové pruhy (virga) Cb

  Odroda
intortus in prepletené
vlákna
Zakrivené oblačné vlákna sú navzájom nepravidelne prepletené Ci
vertebratus ve tvar rybej kosti Časti oblaku sú usporiadané tak, že pripomínajú rybiu kostru alebo chrbticu a rebrá Ci
undulatus un vlnitý, zvlnený Časti, pásy alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v celistvej oblačnej vrstve, alebo môžu byť navzájom oddelené Cc, Cs
Ac, As
Sc, St
radiatus ra lúčovitý Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom alebo dvoch bodoch na horizonte Ci, Ac
As, Sc
Cu
lacunosus la mriežkový,
sieťovitý
Časti oblakov alebo vrstvy majú viac menej pravidelne rozložené otvory, ktorých okraje sú niekedy neostré. Bezoblačné medzery sú usporiadané tak, že pôsobia dojmom siete alebo včelieho plástu Cc, Ac
Sc
duplicatus du viacvrstvový Skupiny oblakov alebo vrstiev sú husto nad sebou naskladané v malých vzdialenostiach, niekedy čiastočne spojené Cs, Ac
As, Sc
translucidus tr priesvitný Oblačné skupiny alebo vrstvy sú priesvitné tak, že je nimi presvitá Slnko alebo Mesiac a je viditeľná ich poloha Ac, As
Sc, St
perlucidus pe medzerou medzi oblakmi je vidieť oblohu Oblačné skupiny alebo vrstvy majú zreteľné, niekedy i veľmi malé medzery, ktorými sa dá vidieť poloha Slnka, Mesiaca, modrá obloha alebo oblaky vo väčších výškach Ac, Sc
opacus op nepriesvitný Oblačné skupiny alebo vrstvy, ktorých prevažná časť je tak hustá, že sa nedá vôbec rozpoznať poloha Slnka alebo Mesiaca Ac, As
Sc, St

  Zvláštnosti
incus inc tvar nákovy Horná časť búrkového oblaku sa rozširuje do podoby nákovy s hladkým alebo vláknitým a rebrovitým vzhľadom Cb
mamma mam tvar pŕs Základňa oblaku je tvarovaná tak, že dolu z oblakov visia zaoblené výbežky v podobe vemien alebo pŕs Ci, Cc
Ac, As
Sc,
virga vir zrážky nedopadajú na zem Zrážkové pruhy spojené so základňou oblaku smerujú kolmo alebo šikmo k zemi ale nedosahujú zemského povrchu. Stačia sa vypariť pred dopadom na zem Cc, Ac
As, Ns
Sc, Cu
Cb
praecipitatio pra zrážky dopadajú na zem Zrážkové pruhy v tvare tmavších pásov ktoré dosahujú od základne oblaku až k zemi As, Ns
Sc, St
Cu, Cb
arcus arc valec; oblúk Hustý horizontálny oblak valcovitého tvaru. Vytvára sa na prednej strane postupujúcich oblakov a pri väčšom rozsahu má tmavý hrozivý vzhľad Cb, Cu
tuba tub stĺp, kužel Oblačný stĺp, výbežok alebo obrátený kužeľ (lievik) vychádzajúci zo základne oblaku smerom dolu. Je príznakom silného víru Cb, Cu
pileus pil čiapka Vedľajší oblak menšieho horizontálneho rozsahu v podobe čiapky alebo čepca (z ľadových kryštálov) vyskytujúci sa nad vrcholkami kopovitých oblakov, ktoré ním často prerastajú. Možno pozorovať i niekoľko oblakov pileus nad sebou Cb, Cu
velum vel závoj; plachta Oblak podobný oblaku pileus ale veľkého horizontálneho rozsahu pripomínajúci plachtu. Vyskytuje sa tesne nad alebo priamo na vrchole jedného alebo niekoľko kopovitých oblakoch, ktoré ním často prerastajú Cu, Cb
pannus pan roztrhaný Zdrapy a roztrhané časti oblaku, ktoré niekedy tvoria súvislú vrstvu. Objavujú sa pod iným oblakom, s ktorým sa môžu i spojiť As, Ns
Cu, Cb

Materské oblaky (Genitus) Materské oblaky (Mutatus)
Popis Skratka Popis Skratka
Cirrocumulogenitus ccgen Cirromutatus cimut
Altocumulogenitus acgen Cirrocumulomutatus ccmut
Altostratogenitus asgen Cirrostratomutatus csmut
Nimbostratogenitus nsgen Altocumulomutatus acmut
Stratocumulogenitus scgen Altostratomutatus asmut
Cumulogenitus cugen Nimbostratomutatus nsmut
Cumulonimbogenitus ccgen Stratocumulomutatus scmut
Cumulonimbogenitus cbgen Stratomutatus stmut


OBLAČNOSŤ
Pod týmto pojmom označujeme stupeň pokrytia oblohy oblakmi. V meteorológii (ale aj v letectve) sa pokrytie oblohy vyjadruje v osminách.
Slovné označenie Oblačnosť v osminách
jasno 1/8
skoro jasno 2/8
malá oblačnosť 3/8
polojasno, polooblačno* 4/8
oblačno 5/8–6/8
skoro zamračené 7/8
zamračené 8/8

*Termín polojasno sa používa v prípade, ak prevažuje vysoká a stredná oblačnosť, cez ktorú presvitá slnko. Ak prevláda hustá oblačnosť, používa sa termín polooblačno.


Odkazy na internete

wikipedia – oblaky
www.weltderwolken.de – atlas oblakov
australiasevereweather
mraky.astronomie.cz – atlas oblaků
www.bourky.com – aj popis oblakov
metmladez.wz.cz – popis oblakov
letisko Holíč
top

Obsah

Meteo

Počasie
Tlakové útvary
Tlak vzduchu
Atmosférické fronty
Predpoveď počasia …
Nebezpečie pri búrke
Gloriola
Vplyv vetra na teplotu

Oblaky

Oblaky úvod Popis oblakov
Orografické a iné oblaky
Predpoveď počasia …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict