VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Meteo > Tlakové útvary
Tlakový útvar je časť tlakového poľa atmosféry s určitým rozdelením tlaku a prúdenia vzduchu. Existenciu tlakových útvarov podmieňuje nerovnomerné rozdelenie tlaku vzduchu. Tlakový útvar je na synoptickej mape popísaný priebehom izobár. Súhrn rôznych tlakových útvarov tvorí barický reliéf.
TLAKOVÁ NÍŽ - CYKLÓNA
V mieste, kde sú izobarické plochy prehnuté nadol, vzniká tlaková níž – cyklóna. Je to oblasť s nižším tlakom vzduchu. Tlak vzduchu smerom k jej stredu klesá. Je znázornená aspoň jednou uzavretou izobarou. Na severnej pologuli prúdi vzduch špirálovite okolo stredu tlakovej níže proti smeru otáčania hodinových ručičiek, pri zemi prúdi vzduch zo všetkých strán do jej stredu (konvergencia) a tu vystupuje nahor. Výstupné prúdy kondenzujú a tvoria oblačnosť a zrážky. Tlakové níže sú oblasti vzniku atmosférických frontov a je s nimi spojené špatné počasie zo zrážkami a vetrom. Vznikajú v stredných a vyšších zemepisných šírkach a nad európskou pevninou postupujú spravidla od západu na východ. Veľkosť a rýchlosť ich presunu je veľmi premenlivá. Priemer tlakovej níže je niekoľko sto až tisíc km a posúva sa rýchlosťou obyčajne 40–50 km/hod. Extrémna hodnota môže byť 950 hPa
Stred tlakovej níže je na našich mapách označený písmenom N, nemecky T, anglicky L.
Vývoj cyklóny
1. Vznik
v priamočiarom úseku kvázi stacionárneho frontu prúdia laminárne vedľa seba teplý vzduch (tropické vzduchové hmoty) a studený vzduch (polárne vzduchové hmoty).
2. Zvlnenie
Vplyvom vysokého rozdielu teplôt sa styčná plocha medzi obidvomi vzduchovými hmotami rozvlní, jedna hmota začne vytláčať druhú a prúdenie sa mení na turbulentné. Na hranici medzi teplým a studeným vzduchom vzniká cyklóna s uzavretou horizontálnou cirkuláciu vzduchu a izobary uzavierajú jej stred.
3. Vývoj
Na východnej (prednej) strane cyklóny prúdi teplý vzduch na sever a vzniká tu teplý front. Na západnej (zadnej) strane cyklóny prúdi studený vzduch na juh a vzniká tu studený front.
4. Prehlbovanie cyklóny
Teplý vzduch sa posúva ďalej na sever a chladný vzduch ďalej na juh. Cyklóna putuje počas svojho vývoja na východ, pretože sa nachádza v západnom prúdení. (tropický západný vietor). Na jej prednej strane je teplý front, na jej zadnej strane (v tyle) je studený front. Fronty sa stretávajú v strede cyklóny. Oblasť medzi teplým a studeným frontom sa nazýva teplý sektor.
5. Oklúzia
Rýchlejší studený front postupne dobehne teplý front, spravidla od stredu cyklóny k jej okraju. Studený vzduch postupne vytlačí teplý hore a teplý sektor sa pomaly zmenšuje. Vytvoril sa nový front – oklúzny front. Tlaková níž okluduje. Teplý vzduch sa postupne ochladzuje.
6. Rozpad
Cyklóna sa vyplňuje studeným vzduchom, stúpa tlak, oklúzny front sa rozpadá a cyklóna zaniká.
Počasie v oblasti cyklóny
Je rozdielne v rôznych sektoroch cyklóny. Závisí na štádiu jej vývoja, na druhu vzduchových hmôt, dráhe cyklóny a ročnom období. Na severnej pologuli vznikajú najčastejšie v oblasti Islandu, postupujú od západu na východ a rozpadávajú sa medzi Poľskom a Ruskom.
Medzi dňom a nocou nie je veľký rozdiel teplôt. V lete prinášajú ochladenie a v zime oteplenie. Zrážky sú najmä na jej východnom a severnom okraji. Mladé cyklóny majú najmenej dva fronty, ktoré uzatvárajú tzv. teplý sektor. Je to najteplejšia časť tlakovej níže. V teplom sektore prevláda v lete počasie s malou oblačnosťou, v zime prevládajú hmly, nízka oblačnosť, mrholenie.
V mladej cyklóne je počasie v jej prednej časti charakteristické pre približujúci sa teplý front a jeho prechod. Počasie v strednej časti zodpovedá jej teplému sektoru. V zime sa v teplom sektore cyklón vyskytuje predovšetkým rozsiahla oblačnosť a zrážky. Priemerné teploty sú vyššie než normál. V teplej polovici roka sa vyskytuje len zväčšená slohovitá oblačnosť. Počasie v tyle mladej cyklóny zodpovedá počasiu pri prechode studeného frontu. V lete sú priemerné teploty sú nižšie než normál.
Chod prvkov v cyklóne
  Za studeným frontom Studený front Teplý sektor Teplý front Pred teplým frontom
Oblaky Cu med.
Cu hum.
Cb, čiastočne Ns Ac, Cu hum.
Sc
As, Ns, St Ci, Cs, As
Vzduchové vrstvy v prízemnej vrstve stúpa (labilná), vrchná vrstva klesá silne stúpajú turbulencia (labilné) na teplom fronte kľžu hore, na studenom klesajú stúpajú (labilné) teplý vzduch kĺže hore po studenom
Zrážky zriedkavé alebo bez búrky so silnými lejakmi bez mrholenie, trvalý dážď bez
Tlak vzduchu stúpa klesá na minimum klesá alebo konštantný klesá konštantný, neskoršie klesá
Teplota klesá silne klesá dosahuje maximum stúpa konštantná alebo stúpa
Vietor S, SZ stáča sa na S, silný nárazový vietor Z; stúpa rýchlosť vetra stáča sa na Z J, JV; slabý vietor

Výšková tlaková níž
Niekedy je pri zemi vysoký tlak vzduchu, ale vo väčších výškach môže byť výšková tlaková níž. S jej výskytom býva spojené špatné počasí. Pri zemi nám vyšší tlaku vzduchu signalizuje pekné počasie ale napriek tomu vplyvom výškovej tlakovej níže môže prísť špatné počasie.

Brázda nízkeho tlaku vzduchu
je to systém pretiahnutých neuzavretých izobár vysunutých zo stredu tlakovej níže s najnižšími hodnotami tlaku pozdĺž osi brázdy. Leží medzi dvoma oblasťami vysokého tlaku a oddeľuje ich. Býva spravidla spojená s tlakovou nížou a nachádza sa v nej buď oklúzny alebo studený front. Prevláda v nej oblačné počasie, občas so zrážkami, v lete s búrkami.


TLAKOVÁ VÝŠ – ANTICYKLÓNA
V miestach, kde sú izobarické plochy vyklenuté nahor, vzniká tlaková výš – anticyklóna. Je to oblasť s vyšším tlakom vzduchu. Tlak vzduchu smerom k jej stredu stúpa. Je znázornená aspoň jednou uzavretou izobarou. Na severnej pologuli prúdi vzduch špirálovite okolo stredu výše v smere otáčania hodinových ručičiek, stredom výše zostupuje dole, stráca vlhkosť a pri zemi prúdi z jej stredu do všetkých strán k jej okraju (divergenica).
Pri týchto zostupných prúdoch sa vzduch bez výmeny tepla s okolím (adiabaticky) otepľuje a vysušuje. Anticyklóny sú oblasti rozpadu atmosférických frontov, vznikajú medzi jednotlivými cyklónami a postupujú do nižších zemepisných šírok. Zostupné pohyby vzduchu spôsobujú, že obvykle v oblasti tlakovej výše prevláda málo oblačné počasie so slabým vetrom alebo bezvetrím a bez zrážok.
Tlakové výše obvykle pokrývajú väčšie územie než tlakové níže a pohybujú sa pomalšie. Najčastejšie ostávajú bez pohybu 2–3 dni, ale niekedy aj viac ako 10 dní. Extrémna hodnota môže byť 1050 hPa
Stred tlakovej výše je na našich mapách označený písmenom V, nemecky, anglicky H.
Počasie v oblasti anticyklóny
závisí na štádiu jej vývoja, na druhu vzduchových hmôt a ročnom období. Je rozdielne v rôznych sektoroch anticyklóny.
Prejavujú sa tu väčšie rozdiely teplôt medzi dňom a nocou. Tlaková výš v lete prináša obyčajne suché, teplé a slnečné počasie, v zime prináša ochladenie, niekedy až mrazivé počasie. Najväčšie horúčavy sú v lete na západnom okraji výše, v zime sú najväčšie mrazy v jej strede. V chladnom polroku sa vyskytujú v strednej Európe dva typy anticyklonálneho počasia.
1. typ je charakterizovaný malou oblačnosťou a nízkymi teplotami vzduchu. Pri snehovej pokrývke klesajú nočné teploty hlboko pod bod mrazu.
2. typ sa vyskytuje v pomaly sa vyvíjajúcich anticyklónach. Je charakterizovaný veľkou oblačnosťou druhu Sc a St. Môžu dokonca vypadávať zrážky v tvare mrholenia.
V teplom polroku sa slohovitá oblačnosť nevyskytuje. Pre jej centrálnu oblasť je typické málo oblačné alebo bezoblačné počasie. V zadnom sektore letných anticyklón možno pozorovať v horských oblastiach búrky.

Výbežok (hrebeň) vyššieho tlaku vzduchu
Je to oblasť vyššieho tlaku neuzavretých izobár, oddeľuje obvykle dve oblasti nízkeho tlaku vzduchu. V tejto oblasti môžeme očakávať podobné počasie ako v tlakovej výši, menej oblačnosti alebo jej rozpadávanie a slnečno.


VÝVOJ A POHYB TLAKOVÝCH ÚTVAROV
Tlaková níž vzniká spravidla v oblasti frontálnej vlny pri poklese tlaku vzduchu pred teplou časťou frontu.
Pohyb tlakovej níže je daný poklesom tlaku vzduchu pred teplým frontom.
Rýchlosť postupu tlakovej níže závisí od veľkosti tlakových tendencií pred teplým a za studeným frontom. Čím sú väčšie tým rýchlejšie sa níž pohybuje.
Vypĺňanie tlakovej níže nastáva, keď studený front dosiahne po celej dĺžke teplý front a vytvorí sa oklúzny front.
Tlaková výš sa vyvíja v studenom vzduchu, ktorý preniká za studeným frontom do určitej oblasti, v ktorej podmieňuje vzostup tlaku vzduchu a vznik tlakovej výše.
Pohyb tlakovej výše je daný kladnými tlakovými tendenciami na jeho okraji. Presúva sa tam, kde sú tieto tendencie sústredené.
Tlakové útvary, ktoré majú veľkú vertikálnu mohutnosť a zotrvávajú dlhší čas na jednom mieste ovplyvňujú počasie na niekoľko dní. Označujeme ich ako hlboká tlaková níž alebo ako mohutná rozsiahla tlaková výš.

Polohu tlakových útvarov môžeme určiť pomocou Buys–Ballotovho zákona: Ak sa postavíme na severnej pologuli chrbtom k vetru, potom oblasť nízkeho tlaku je vľavo vpredu a oblasť vyššieho tlaku je vpravo vzadu.
Poznámka: na južnej pologuli prúdi vzduch v cyklóne a anticyklóne opačným smerom.
top

Obsah

Meteo

Počasie Tlakové útvary Tlak vzduchu
Atmosférické fronty
Predpoveď počasia …
Nebezpečie pri búrke
Gloriola
Vplyv vetra na teplotu

Oblaky

Oblaky úvod
Popis oblakov
Orografické a iné oblaky
Predpoveď počasia …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict