LYŽOVANIE

Metodika a technika > Metodika behu na lyžiach
Všeobecná lyžiarska príprava
Všestranné cviky pre striedavý beh
Špecializované cviky pre striedavý beh

Účinnosť behu na lyžiach sa zvyšuje s úrovňou osvojovania a zvládnutia pohybových zručností na lyžiach. Výcvik behu na lyžiach je cyklický proces, v priebehu ktorého dochádza k postupnému prechodu od nižších pohybových kvalít k vyšším. Základnou úlohou je ovládať bežecké lyže, získať pocit spojenia lyží so snehom a naučiť sa bežeckú rovnováhu v sklze v jednooporovom postoji. Tieto úlohy sa riešia najrôznejšími cvičeniami : chôdza, obraty, výstupy, korčuľovanie, odšľapovanie.
Vlastný výcvik jednotlivých bežeckých spôsobov sa skladá z úloh:
1. Nácvik bežeckej rovnováhy
2. Nácvik odrazu dolnou končatinou
3. Nácvik odpichu palicami
4. Nácvik koordinácie pohybov nôh a paží
5. Prispôsobenie behu na profil a charakter trate.

Nácvik bežeckej rovnováhy
Pri nácviku rovnováhy sa venuje veľká pozornosť jazde v sklze na jednej nohe. Zvládnutie rovnováhy v sklze je veľmi dôležité pre nácvik ďalších prvkov a pre skĺbenie jednotlivých pohybových prvkov bežeckého kroku do jedného celku.
Samotný nácvik:
Hmity podrepmo na opornej nohe na mieste, zjazd po spádnici v rôznych postojoch – stupňovať sklon a rýchlosť, zjazd na jednej lyži, to isté zo striedaním postojov ľavá, pravá, zjazd na jednej lyži, druhá noha v rôznych polohách, korčuľovanie na mierne sklonenom svahu.
Nedostatok rovnováhy a z toho vyplývajúca neistota spôsobuje slabý odraz, neúplné prenesenie hmotnosti tela na sklzovú lyžu a dôsledkom toho dochádza ku sklzu na obidvoch lyžiach súčasne. Odšľapovanie a korčuľovanie zaraďujeme do každej výcvikovej jednotky. Tieto prvky najprv nacvičujeme z mierneho svahu, neskôr na rovine a s odpichom palicami. Pohybová štruktúra týchto dvoch pohybových prvkov je blízka bežeckým spôsobom, môžeme nimi úspešne rozvíjať nácvik jednotlivých bežeckých spôsobov.

Nácvik bežeckých spôsobov
V každej výcvikovej jednotke sa treba sústrediť vždy len na jeden pohybový prvok a ten dokonale zvládnuť, i keď pri tom súčasne vykonávame aj ostatné prvky bežeckej techniky. Aby technika behu na lyžiach bola prepracovaná a čo najpresnejšia, musíme často opakovať tie isté pohyby. Pri výcviku treba často meniť prostredie a zaradiť rôzne iné prvky preto, aby sa nestal nudný a unavujúci.
Nácvik striedavého behu dvojkročného – nacvičujeme ho najprv v cvičnom okruhu, potom v stope za trénerom. Cvičný okruh sú dve rovnobežené stopy vo vzdialenosti 5–30 cm, dlhé minimálne 80 m a na koncoch spojené oblúkmi. Pri nácviku sa kladie dôraz na zosilnený odraz, odpich, beh zo zvýšenou frekvenciou, beh v teréne, beh bez palíc.
Po komplexnom výcviku prikročíme k nácviku týchto prvkov:

Nácvik odrazu
Odraz nacvičujeme najskôr v rýchlej stope s miernym sklonom, aby sme ľahko dosiahli sklz z menej intenzívnym odrazom. Pri nácviku kladieme dôraz na správne vykonanú prípravu na odraz, vystihnutie času odrazu, na uvoľnenie dolnej končatiny, aby sa odraz začínal z nízkeho postoja a aby sa zakončil vystretím odrazovej končatiny.
Postupne prechádzame na rovinu, vyžadujeme intenzitu odrazu, sťažíme podmienky tým, že nácvik vykonávame v stúpajúcej stope.

Cvičenia na prenášanie hmotnosti tela
Cvičíme v stope s miernym sklonom, aby sme dosiahli dlhý sklz. Obraty a odšľapávanie, striedavé prešľapovanie z lyže na lyžu, korčuľovanie na mierne sklonenom svahu, každý tretí krok predĺžený sklzom, cvičenie čo najdlhšieho sklzu. Po zvládnutí týchto cvičení prechádzame na rovinu a postupne sťažujeme podmienky.

Nácvik odpichu palicami
Cvičíme tak, že palice držíme normálne, ale odpich nevykonávame plnou silou, ale ho iba naznačujeme. Postupne zdôrazňujeme odpich palicami. Kladieme dôraz na zapichovanie palice vedľa stopy, na energické zakončenie odpichu až do vytočenia dlane, na uvoľnené prenášanie palíc.

Nácvik behu z odpichom súpaž
Ide o nácvik správneho súpažného odpichu, o správnu koordináciu dolných končatín so súčasnou prácou paží. Najskôr nacvičujeme samostatný súpažný odpich bez odrazu dolných končatín z mierneho svahu.
Spočiatku môžeme nacvičovať na doby a potom prechádzame k plynulému behu. Celý pohyb sa musí vykonať vo veľkom rozsahu a rytmicky. Dôležité je, aby jeden pohyb nadväzoval na druhý – odraz, odpich, prisunutie, sklz. Na povel „raz“ vykonáme odraz jednou nohou, palice voľne vykyvujeme dopredu, na „dva“ nasleduje odraz druhou nohou, predhadzujeme a zapichujeme palice, na povel „odpich“ vykonáme vlastný odpich a prisúvanie odrazovej nohy.

Nácvik korčuľovania
Z mierneho svahu cvičíme rovnováhu, na rovine prenesenie hmotnosti a odraz. Nacvičujeme:
striedavé odšľapy doprava a doľava
dlhý sklz na jednej lyži
korčuľovanie s odrazom
korčuľovanie do kopca
jednostranné korčuľovanie

A) VŠEOBECNÁ LYŽIARSKA PRÍPRAVA
tieto prípravné cvičenia pomôžu začiatočníkom pochopiť pohyb na lyžiach a postupne budovať kontrolu nad lyžami.

1) Základný lyžiarsky postoj. Nelíši sa od postavenia na zjazdových lyžiach. Rovnobežné postavenie lyží, mierny predklon trupu, podsadená panva, ruky mierne pokrčené v lakťoch, ľahko od trupu s palicami smerujúcimi šikmo dozadu, prirodzene pokrčená kolená, hmotnosť rovnomerne rozložená na obe chodidlá.

2) Pády, stávanie. Je potrebné nacvičiť, lebo kým zvládneme techniku padneme veľa krát.

3) Obraty na mieste a počas chôdze. Pomôžu pohybovať sa na snehu pomocou palíc alebo aj bez.

4) zjazd z mierneho svahu do roviny. Po zvládnutí chôdze na lyžiach je to ďalší krok, ktorý uľahčí zvládať vyššie rýchlosti. Vhodný je dojazd na rovinu.

5) Pluh Jednostranný alebo obojstranný prívrat slúži na spomalenie alebo zastavenie lyží. Postupne skúšať pri vyšších rýchlostiach.

6) Odšlapovanie. Jeden z najpoužívanejších spôsobov smeru jazdy. Najprv nacvičiť na upravených tratiach, neskoršie aj v hlbokom snehu.

7) Výstupy (technika obojstranného i jednostranného odvratu (stromčeku) pri rôznych strmostiach.

8) Zatáčanie, oblúky, zastavenie. Prvok, ktorý musí priebežne zdokonaľovať začiatočník i expert.


B) VŠESTRANNÉ CVIKY PRE STRIEDAVÝ BEH

všetky nasledujúce cvičenia vykonávať opakovane pri jazde z mierneho svahu do roviny, prenášame hmotnosť rôznymi spôsobmi z lyže na lyžu. Každý cvik sa dá vždy vykonávať v sťažených podmienkach napr. cvičenia je možno nacvičovať mimo stopu alebo i v hlbšom snehu.

1) jazda v stope zo svahu zo znižovaním
a zvyšovaním ťažiska tela. Patrí sem rôzne vykonávané podrepy, hlboké drepy, zbieranie predmetov či palíc za jazdy alebo ich premiestňovanie, výskoky za jazdy z drepu, výskoky s tlieskaním pred a za trupom, tlieskanie nad hlavou, jazda popod rôzne vysoké bránky z palíc.

2) jazda v stope zo svahu so striedavým dvíhaním lyží.
Možno modifikovať o zdvíhanie pätky lyže, zdvíhanie či vytáčanie špičky lyže do odvratu, bez alebo s rukami za chrbtom. Snahou je predlžovať dĺžku sklzu na každé z lyží.

3) jazda v stope zo svahu s výpadom lyží vpred striedavo ľavou a pravou nohou
(tzv. jazda v nízkom telemarkovom postavení). Opäť možno sťažiť spojením rúk za chrbtom.

4) jazda v stope zo svahu, s výstupom lyže zo stopy striedavo ľavou a pravou
Toto cvičenie má opäť mnoho variant. Dá sa len vystupovať lyžami zo stopy pri rovnobežnom vedení lyže s jej úplným zaťažením. Možno nacvičovať ako jednostranný pluh, alebo jednostranné korčuľovanie s čiastočným zaťažením odvrátenej lyže.

5) jazda v stope zo svahu na jednej lyží.
v ideálnom prípade bez dotyku zdvihnutej lyže po celú dobu jazdy. Vrcholným výkonom je vykonanie tohto prvku v dokonalom sklzovom( jednooporovom) postavení.


C) ŠPECIALIZOVANÉ CVIKY PRE STRIEDAVÝ BEH
Chce to čas a stále opakovanie. Cviky možno cvičiť na rovine v upravenej stope.

1) Chôdza sunom bez palíc.
V priebehu nadobúdania istoty pohybu sa snažte predlžovať sklz. Zadná noha by mala byť pri odraze napnutá, jedná sa stále ešte o sklz dvojoporový (obe lyže na snehu). Nevenujeme zatiaľ pozornosť práci rúk.

2) Nácvik striedavej práce rúk na mieste.
Trup je mierne predklonený, ruky vedieme pozdĺž tela a dbáme predovšetkým na dostatočné zapažovanie bez kontroly zraku.

3) Chôdza v sklze bez palíc s dôrazom na koordináciu rúk.
K nacvičené chôdzi sunom už pridávame sklz. Spočiatku vykonávame pomaly a súčasne dbáme na koordináciu s rukami. Pozor na výraznú začiatočnícku chybu, ktorá je v tejto fáze veľmi častá, tzv. pasgang (koordinácia rúk a nôh).

4) jazda v sklze bez palíc so striedaním krátkych a dlhých krokov.
(sklzu) podľa individuálnych schopností. Pokúsime sa o dynamickejší odraz z lyže. S jej zdvihnutím na konci odrazu a s rýchlou koordinovanou výmenou nôh a rúk.

5) jazda v sklze bez palíc s dvoma krátkymi odrazmi a tretím dlhým sklzom.
Vychádza z rovnakého pohybového princípu ako predchádzajúce cvičenie, ale na vyššej úrovni. Je to vynikajúce koordinačné cvičenie pre začiatočníkov i expertov. Pozor, počítanie krokov je veľmi náročné na sústredenie a plynulosť vykonania. Vyžaduje rytmické cítenie.

6) jazda bez palíc s opakovaným odrazom z rovnakej lyže, tzv. kolobežka.
Osvedčený cvik na pochopenie mechanizmu odrazu z lyže s dôrazom na zníženie ťažiska tela pred odrazom. Po niekoľkých odrazoch vystriedať nohu.

7) Kompletní striedavý beh dvojdobý bez palíc.
Snažíme sa o rytmickú jazdu s dynamickým odrazom a predlženým sklzom. Ruky sú uvoľnené, koordinované a pracujú v plnom rozsahu. Ruky sa pohybujú vpred a vzad v ideálnych navzájom rovnobežných rovinách. Rukami kývajte energicky a využívajte princípu kyvadla, keď sa hybnosť z rúk po ich zastavení prenesie na hybnosť tela vpred.

8) jazda s držaním palíc uprostred.
Cvičenie je rovnaké s predchádzajúcim, s tým rozdielom, že palice zvierané v ruke nám pripomínajú pocit jazdy s nimi (vnímame hmotnosť palice). Vedenie rúk je schodné s predchádzajúcim cvičením.

9) jazda s jednou palicou
Palicu už použijeme ku skutočnému odpichu, druhá ruka je stále voľna a len napodobňuje odpich. Je to koordinačne zaujímavý prvok, keď sa už do nácviku zapájajú palice. Pri prechode z jazdy bez palíc na jazdu s palicami zistíte výrazný rozdiel. Palice na začiatku prekážajú a neskúsený lyžiar má sklon vracať sa k starým chybám, ako je príliš pokrčená ruka, nedokončený odpich, nevypúšťanie palice, preťahovanie palíc vysoko atď. Ruka s palicou tak môže tieto problémy prekonať tým, že kopíruje ruku, ktorá palicu nedrží.

10) Kompletní striedavý beh dvojdobý.
nacvičuje sa najprv na rovine. Cieľom je dokonale koordinovať práci rúk a nôh so snahou o dynamický odraz a dlhý sklz. Dôležité prvky nácviku v tejto fáze sú odraz z dopnutej nohy (následne ľahké pokrčenie je v poriadku), sklz na mierne pokrčenej sklzovej nohe, trup je v miernom predklone v jednej priamke s odrazovou nohou, ruky pracujú v plnom rozsahu, odrazová ruka vypúšťa úplne palicu z dlane, hlava je v predĺžení trupu.

Keď už máme istotu pri väčšine cvikov, môžeme cvičiť v ťažšom teréne alebo do kopca.

Obsah

Lyžiarska turistika

Výber a údržba bežiek
Úprava skĺznice
Voskovanie bežiek
FIS pravidlá bežky

Metodika a technika

Rozdelenie bežkárov
Technika behu
Striedavý beh
Súpažný beh
Korčuľovanie
Metodika behu

Info pre bežkárov

www.nabezky.sk
www.bezkar.sk
BS Kremnica-Skalka

Skialp

Voskovanie a údržba lyží
Nastavenie viazania
Skialpinistické pásy
FIS pravidlá na zjazdovke

Info pre skialpinistov

www.james.sk
www.skimountaineering.sk

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict