VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Hľadanie zasypaných
Pri dobrom ovládaní prístroja by sme mali nájsť zasypaného behom 2–5 min. Je potrebné si uvedomiť, že:
– s prístrojom musíme pracovať pokojne a koncentrovane
– zasypaného nemôžeme zamerať priamočiaro (postupujeme po oblúku magnetickej siločiary) a hneď nájsť presné miesto
– čím bližšie je obeť (vysielač), tým hlasnejší je signál (ALV) alebo kratšia vzdialenosť (DLV)
– počas hľadania hlbšie zasypaných môžeme zachytiť dve (resp. viaceré) maximá
– LV nás nemôžu na centimeter presne doviesť k zasypanému. Presnosť závisí od hĺbky zasypania a polohy zasypaného (antény). V zvlášť nepriaznivej situácii sa môže stať, že pri hĺbke zasypania jeden meter môžeme byť od postihnutého vzdialený až jeden meter.

Ak je postihnutá osoba zasypaná lavínou okamžite začneme s hľadaním. Vizuálne a sluchom ihneď prezrieme lavínu a súčasne začneme s hľadaním pomocou LV. Prvým krokom je aby všetci členovia družstva okamžite prepli svoje LV na príjem, resp. nepotrebné LV vypli. Ak by nejaký LV ostal vo vysielacom móde rušili by nás falošné signály a došlo by k dezorientácii pri hľadaní. Pozor aj na to, že nové LV sa po určenom čase automaticky prepínajú do vysielacieho módu. Hľadanie viacerých zasypaných je podstatne komplikovanejšie preto cez ohrozený úsek vždy prechádza len jeden.

Hľadanie zasypaného sa skladá zo štyroch fáz hľadania (do roku 2009 boli 3 fázy):
1) hľadanie signálu – hľadanie prvého signálu
2) hrubé hľadanie – sledovanie signálu až do miesta, z ktorého sa signál v každom smere zmenšuje (nárast vzdialenosti u DLV, resp. pokles hlasitosti u ALV)
3) jemné hľadanie – hľadanie približného miesta zasypania až do použitia sondy
4) bodové hľadanie – presné určenie miesta zasypania. Od prvého zapichnutia sondy až po pozitívnu sondu
Ako prechádzame jednotlivými fázami klesá dôraz na rýchlosť a zvyšuje sa dôraz na presnosť.
U analógových prístrojov musíme regulovať hlasitosť. Pri slabšej počuteľnosti lepšie vnímame rozdiely v hlasitosti. Zníženie hlasitosti skracuje dosah a znižuje rušenie keď je viac zasypaných.
Dôležité: zmenu signálu sa nesnažme rozoznať otáčaním na mieste, ale aktívnym pohybom (dva kroky vľavo, vpravo, dopredu) ihneď lepšie rozoznáme zmeny signálu.

1) Hľadanie signálu
Ihneď po zastavení lavíny prepneme LVS na príjem. Osoby, ktoré sa aktívne nezúčastňujú hľadania svoje LVS vypnú. Začneme s hľadaním na mieste, kde bola obeť videná naposledy a pokračujeme smerom dole. Ak miesto zasypania nepoznáme začíname hľadať od spodu. Ak je záchranca sám postupuje podľa obrázku 1 alebo 2, ak ich je viac tak postupujú podľa obrázku 3. Na začiatku hľadania je prístroj zapnutý na najväčší dosah a môžeme s ním pomaly otáčať okolo všetkých osí. Po zachytení prvého signálu to oznámime ostatným a miesto označíme. Otáčaním prístroja zistíme odkiaľ prichádza najsilnejší signál a v tomto smere pokračujeme hrubým hľadaním. Súčasné hľadanie s viacerými prístrojmi je možné.
V tejto fáze je najdôležitejšia rýchlosť pohybu a zároveň pri hľadaní využívame aj zrak a sluch.

2) Hrubé hľadanie
Prístrojom sledujeme signál. Táto fáza trvá, kým sa nepriblížime k zasypanému približne na 3-5 m.
Aj v tejto fáze postupujeme čo najrýchlejšie, avšak už sa musíme sústrediť a pracovať presnejšie. Súčasné hľadanie s viacerými prístrojmi je možné. Môžeme postupovať dvomi spôsobmi:

a – metóda dotyčníc k magnetickým siločiaram
Táto metóda je vhodnejšia pre DLV, hlavne s dvomi a tromi anténami. K zasypanému sa približujeme po oblúku, ktorý sleduje elektromagnetické siločiary vysielaného signálu – obrázok a.
Digitálne prístroje
LV držíme vo vodorovnej polohe a sledujeme elektromagnetické siločiary. Meníme smer podľa údajov na displeji. Vzdialenosť na displeji sa musí zmenšovať ak sa zväčšuje musíme sa otočiť o 180°. Postupne sa zmenšuje vzdialenosť, pri najmenšej vzdialenosti prejdeme na jemné hľadanie. S prístrojom nemeníme rýchle smer, lebo procesor by nestačil spracovať signál.
Analógové prístroje
postupujeme priamo v smere najsilnejšieho signálu, priebežne znižujeme hlasitosť na prah počuteľnosti. Približne každých 5 m otáčaním prístroja korigujeme postup. Tento postup opakujeme, až sa dostaneme na miesto kde je najsilnejší signál a prejdeme na jemné hľadanie.
Zapamätajte si:
– tvar magnetických siločiar. Magnetické siločiary zahýbajú len na jednu stranu (hľadanie cik-cak je chybné)
– čím bližšie k obeti, tým menšiu vzdialenosť ukazuje displej, resp. tým silnejší je signál
– vzdialenosť na displeji je len relatívna. Ukazuje rastúcu alebo klesajúcu vzdialenosť ale nie je to absolútna hodnota
– nové DLV sa po nastavenom čase prepnú automaticky späť do vysielacieho módu

b – metóda kolmíc k magnetickým siločiaram (ortogonálne hľadanie)
Táto metóda je najvhodnejšia pre analógové a jedno anténové LV. Dá sa ľahko nacvičiť, je jednoduchšia a istejšia ako iné metódy. LV otočíme zvislo. Ak je LV zvislo môžeme sa otáčať okolo svojej osi bez zmeny sily signálu a zároveň znížime počet chybných maxím. Začneme postupovať v smere najsilnejšieho signálu. Postupným približovaním k zasypanému sa signál zosilňuje. Keď začne opäť slabnúť vrátime sa späť na miesto kde bol signál najsilnejší a miesto označíme. Znížime hlasitosť a z tohto miesta pokračujeme kolmo na predchádzajúci smer v smere najsilnejšieho signálu. Smer hľadania signálu meníme vždy v pravouhlých súradniciach – obrázok b. Počas hľadania priebežne znižujeme hlasitosť na prah počuteľnosti. Tento postup opakujeme, až sa dostaneme na miesto kde je dosah prístroja na minime.
Zapamätajte si:
– prístroj držať zvislo dole vždy v rovnakej vzdialenosti od ucha
– dodržať algoritmus hľadania (pravouhlé súradnice)
– podľa možnosti hľadať pri slabšej počuteľnosti signálu (priebežne znižovať hlasitosť)
– rozdiely v hlasitosti môžeme zistiť len pohybom, keď stojíme hlasitosť sa nemení

3) Jemné hľadanie
Vyhľadanie bodu na povrchu lavíny od ktorého je najmenšia vzdialenosť k zasypanému.
U DLV začneme s jemným hľadaním keď dosiahneme najkratšiu vzdialenosť. ALV keď sa dostaneme s počuteľnosťou do bodu keď už hlasitosť nemôžeme znížiť, lebo by sme viac nepočuli signál.
Od začiatku hľadania zaberá táto fáza najviac času (cca 40–50 %). Pri jemnom hľadaní hľadá len jeden, lebo viacerí by sa navzájom rušili, nedalo by sa koncentrovane pracovať a mohli by porušiť dýchaciu dutinu postihnutého. Ostaní môžu pripravovať sondy, lopaty atď.
V tejto fáze je dôležitá presnosť. Postupujeme pomaly, sústredene, precízne a systematicky. S vyhrabávaním nezačať skôr ako určíme presnú polohu zasypaného.
Signál sledujeme pomaly (20–40 cm/sek) s prístrojom vo vodorovnej polohe tesne nad snehom, najlepšie na kolenách.
Prístroj máme orientovaný stále v tej istej polohe a viac s ním neotáčame – obrázok c.

Digitálne prístroje
Na displeji pozorujeme vzdialenosť. Bod s najmenšou vzdialenosťou označíme a prekročíme o 2–3 m (aby sme zistili či tam nie je prípadne ďalšie maximum)*. Ak sa vzdialenosť nezmenšuje vrátime sa späť bez otáčania prístroja na miesto s najmenšou vzdialenosťou a miesto označíme (čiapka, rukavica atď.). Z tohto miesta kolmo na predchádzajúci smer prejdeme s prístrojom na obe strany. Na miesto s najmenšou vzdialenosťou položíme skrížené palice.

Analógové prístroje
V podstate je to metóda kolmíc ako v predchádzajúcom prípade. Rozdiel je v tom, že určiť najhlasnejší signál u ALV je ťažšie ako odčítať vzdialenosť na DLV, preto označíme body kde signál výrazne klesá.
Znížime hlasitosť na prah počuteľnosti a pozorne vnímame zmeny signálu. Ak dosiahneme bod s najväčšou hlasitosťou tak ho označíme a prekročíme o 2–3 m (aby sme zistili či tam nie je prípadne ďalšie maximum)*. Miesto, kde signál výrazne klesá označíme. Vrátime sa späť až opäť dosiahneme bod kde signál výrazne klesá. Miesto označíme. Z miesta s najsilnejším signálom, kolmo na predchádzajúci smer označíme podobne ďalšie dva body, kde signál výrazne klesá. Medzi týmito bodmi nájdeme miesto s najväčšou hlasitosťou, kde položíme skrížené palice. Nezabúdajme znižovať intenzitu zvuku.

Zasypaný sa nachádza v priesečníku uhlopriečok vytýčeného štvorca. Môže sa stať, vzhľadom na vzájomnú polohu antén, že najsilnejší signál nebude priamo nad zasypaným.

* neplatí pre LV s tromi anténami, u nich sa neobjavujú žiadne chybné maximá, ukážu hneď miesto s najmenšou vzdialenosťou.

Dve maximá
Dve maximá sa prejavia obyčajne pri väčších hĺbkach zasypania u jedno a dvojanténových prístrojoch.
Obe maximá označíme a kolmo na spojnicu oboch maxím nájdeme body, kde signál výrazne klesá (minimá). Vznikne štvoruholník a v priesečníku uhlopriečok daného štvorca položíme skrížené palice.


4) Bodové hľadanie (sondovanie)
Skôr než začneme s vyhrabávaním musíme najprv sondovať. Len sondovaním môžeme presne lokalizovať zasypaného. Systematickým sondovaním spresníme miesto a hĺbku kde sa nachádza zasypaný a tým šetríme životne dôležitý čas pri vyhrabávaní (nemusíme premiestňovať toľko snehu). Ale keby sme najprv pomocou LV nezadefinovali sondovanú plochu sondovanie by nám trvalo dlho. Sondovaná plocha je približne 1×1m.
Skrížené palice nám uľahčia dodržať raster. Sondovať začíname na mieste najhlasnejšieho signálu, ale stáť zostaneme na okraji štvorca. Ak by sme stáli v strede štvorca môžeme porušiť dýchaciu dutinu zasypaného.
Sondu zapichujeme kolmo na plochu až po podklad alebo na dĺžku sondy. Vzdialenosť medzi vpichmi je cca 25 cm – obrázok e.
Pozitívny zásah spoznáme tak, že pocítime mäkký odpor nárazu (sonda zapéruje) a menšou hĺbkou vniknutia sondy. Po zásahu necháme sondu zapichnutú. Ukáže nám hĺbku v ktorej sa nachádza zasypaný a je vodítkom pri vyhrabávaní. Pozitívny zásah môžeme overiť ďalšou sondou. Kvôli určeniu polohy tela môžeme zapichnúť ďalšie tri sondy.
Sondovať oboma rukami, používať rukavice, lebo pri hliníkovej sonde nám môžu primŕzať ruky.
Keď systematické sondovanie nevedie k úspechu skúsime nájsť dve maximá, alebo musíme začať s jemným hľadaním znovu. Táto posledná fáza je dôležitá, preto ju musíme dobre nacvičiť. Najlepšie si to nacvičíme keď do snehu zahrabeme batoh so zapnutým LV.
 video 
Po pozítivnom zásahu začneme ihneď s  vyhrabávaním

Môžu nastať dve situácie pri ktorých uvedené postupy nemusia priniesť výsledok a hľadanie je podstatne ťažšie:
 viacnásobné zasypanie
 zasypanie vo väčšej hĺbke (nad 2 m)
V oboch prípadoch treba postupovať inou metódou. Tu uvedené metódy spĺňajú nasledovné kritériá:
– sú efektívne a účinné
– sú univerzálne (vhodné pre všetky typy LV, netreba sa učiť nové postupy)
Aby sme zvládli tieto pokročilejšie metódy musíme najprv dobre ovládať hľadanie jedného zasypaného podľa postupu uvedeného vyššie. Rutina a pravidelný nácvik sú dva rozhodujúce faktory ktoré vedú k rýchlemu a úspešnému vyhľadaniu zasypaných.
top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod
Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač Hľadanie zasypaných Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict