VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Hľadanie hlbšie zasypaných
Je účinná a spoľahlivá metóda pre presnú lokalizáciu hlbšie zasypaných - hĺbka je väčšia ako 2 m. To zistíme tak, že sa nemôžeme dostať pod 3–4 stupeň hlasitosti od minima.
Túto metódu vyvinul v roku 1994 Švajčiar Manuel Genswein pre LV s jednou alebo dvoma anténami. Je určená skôr pre pokročilých a profesionálov.
Sklon siločiar v bezprostrednom okolí zasypaného predstavuje pre všetky LV, ktoré majú menej ako tri antény problém presného zamerania miesta. Ďalší text sa týka len prístrojov s jednou alebo dvoma anténami.

PROBLÉM 10 CHYBNÝCH MAXÍM
Definícia pojmov
• maximum (najsilnejší signál) je definovaný ako bod od ktorého keď sa vzďaľujeme klesá signál vo všetkých smeroch
• chybné maximum je miestne maximum ktoré nevedie k zasypanému
• správne maximum je maximum ktoré vedie priamo k zasypanému
Pri hľadaní s LV môžeme nájsť až 10 chybných maxím, ktoré nevedú priamo k zasypanému. Počet chybných maxím je závislý na vzájomnej polohe antén záchranca – zasypaný.
Efekt chybného maxima nepredstavuje pri priemernej hĺbke zasypania žiadny problém, ale pri väčšej hĺbke ho už musíme brať do úvahy.

Maximá pri horizontálnej (vodorovnej) polohe LV
Z tejto polohy vyplýva väčší počet chybných maxím. Preto poloha LV musí byť taká, aby k tomuto stavu nikdy nedošlo. Jediné správne maximum ktoré musíme pri jemnom hľadaní odfiltrovať sa nachádza v strede.

Na obrázku pri pohľade zhora, pri LV vo vodorovnej polohe,
vidíme 10 chybných maxím okolo správneho maxima.

Nasledujúca situácia predstavuje typický omyl pri hľadaní pomocou magnetických siločiar. Záchranca najprv zachytí chybné maximum. Z toho vyplýva, že prvé maximum by sme mali prejsť a vyskúšať, či nie je v blízkosti druhé, silnejšie (správne) maximum.

Typický omyl pri hľadaní

Maximá pri vertikálnej (zvislej) polohe LV
Z tejto polohy vyplývajú štyri chybné maximá. Z toho dva sa nachádzajú pod zasypaným, zvyšné dva sa nachádzajú nad zasypaným a môžeme ich jednoducho poznať. Zaujímavé je, že pri tejto polohe nie je žiadne správne maximum. Nad zasypaným nie je signál.

Situácia pri kolmej polohe príjmača

Jemné hľadanie v kruhu – teória
Pri vývoji jednoduchej a spoľahlivej metódy bolo dôležité odstrániť chybné maximá. Ak držíme LV zvislo môžeme vylúčiť šesť z desiatych maxím. Zo zvyšných štyroch sú dva pod zasypaným. Tie neovplyvňujú hľadanie pokiaľ zasypaný nie je na veľmi strmom svahu, čo je veľmi zriedkavá situácia. Tak nám ostanú dve maximá, na ktorých je založený tento systém hľadania.
Zasypaný sa nachádza vždy niekde medzi týmito dvoma maximami. Po skončení hrubého hľadania musíme najprv lokalizovať tieto dve maximá. Touto metódou môžeme nezávisle od polohy a hĺbky zasypaného nájsť druhé maximum.

Jemné hľadanie v kruhu – postup
Analógové prístroje
Digitálne prístroje Prípad keď nájdeme len jedno maximum
Väčšina osôb nosí LV (anténu) paralelne k osi tela. Preto sa len veľmi zriedka stane že LV zasypaného je zvislo. Jemné hľadanie v kruhu rieši aj túto situáciu. Ak počas hľadania v kruhu (musíme dokončiť celý okruh) nemôžeme nájsť druhé maximum, tak v tomto prípade sa zasypaný nachádza presne pod prvým nájdeným maximom (Max 1).
 

Vplyv rôznej polohy antén
Je samozrejme možná každá ľubovoľná poloha antén (vysielač–príjmač) medzi 0° až 90°, aj keď presne vertikálna poloha antény vysielača je veľmi zriedkavá. Obrázok ukazuje niektoré možnosti. Jemné hľadanie v kruhu je spoľahlivé vo všetkých situáciách.
Posledný obrázok stručne ukazuje priebeh hľadania pri jemnom hľadaní v kruhu.

Iná metóda
Dve maximá
pri hlbšom zasypaní a približne vodorovnej polohe vysielača môžeme pri bodovom hľadaní analógovým LV nájsť dve alebo viaceré maximá. V polovici priamky medzi dvomi maximami v pravom uhle nájdeme ďalšie dve maximá. V strede medzi týmito maximami sa nachádza zasypaný. Vzdialenosť medzi zasypaným a maximom zodpovedá približne hĺbke zasypania ale môže byť tiež väčšia.

Odkazy na internete:
www.genswein.com top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod
Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných Hľadanie hlbšie … Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict