VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Lavínová prevencia a manažérstvo rizika
AKO SA VYHNÚŤ LAVÍNAM
Lavínové nebezpečenstvo vzniká ak nastanú vhodné podmienky na padanie lavín. Ľudia sa od nepamäti snažili vyhnúť škodám a obetiam ktoré spôsobujú lavíny či už stavbou protilavínových zábran alebo dlhoročným pozorovaním rozvíjali metódy lavínovej prevencie. Vypracovali sa bezpečnostné opatrenia ako sa vyhnúť lavínam.
Vznikli strediská, hlavne v Alpských krajinách, ktoré sa venujú lavínovej problematike profesionálne na vedeckom základe. Na Slovensku je Stredisko lavínovej prevencie v   Jasnej.
Na základe určujúcich znakov bola zostavená  Stupnica lavínového nebezpečenstva. Stupeň lavínového nebezpečenstva určujú profesionálne pracoviská na základe fyzikálnych a mechanických vlastností vrstiev snehovej pokrývky, meteorologických prvkov, praktických skúseností a intuície pracovníkov. Lavínová predpoveď má 80–85% pravdepodobnosť. Robí sa pre celú oblasť preto je všeobecná. Nesmieme zabúdať, že lavínové nebezpečenstvo sa môže v priebehu dňa meniť a môže mať:
a) narastajúci trend
b) konštantný trend
c) ustupujúci trend
a už pri plánovaní túry sa musíme zaujímať o stupeň lavínového nebezpečenstva a predpoveď počasia v navštívenej oblasti. Tieto informácie môžeme získať v masovokomunikačných prostriedkoch, na horskej službe, na horských chatách, u obsluhy lanoviek a vlekov alebo na internete. Na najfrekventovanejších miestach sú priamo v teréne umiestnené výstražné tabule. Tabule nemôžu byť všade, lebo len na Slovensku je viac ako 3 500 lavínových svahov.
Každá lavína je životu nebezpečná a vyhnúť sa zasypaniu je prvoradé. Najlepšie ako nehodám predchádzať je prevencia.

vyhnúť sa lavínam
zabrániť zasypaniu
okamžitá kamarátska pomoc
žiadne nesprávne kompromisy pri núdzovom vybavení

Varovné znaky lavínového nebezpečenstva:
Veľmi nebezpečné varovné znaky.
Ak ich spozorujeme, v teréne je lavínový stupeň min. 3 - zvýšené

samovoľné zosuvy snehu (čerstvé lavíny)
trhliny na snehovej pokrývke
počuť praskanie v snehovej pokrývke („vumm zvuky“)
veľké množstvo nového alebo naviateho snehu
rýchle a výrazné oteplenie
nestabilné vrstvy v snehovej pokrývke
vibrácie v snehovej pokrývke (diaľkový prenos napätia napr. od skupiny v blízkosti)

Ďalšie varovné znaky

prvý pekný deň po snežení je zvlášť nebezpečný
nebezpečenstvo lavín hrozí 3 dni po snežení, za chladnejšieho počasia je interval dlhší
nasneženie nad 10 centimetrov nového snehu v priebehu troch dní
nasneženie viac než dva centimetre snehu za hodinu
nový sneh + vietor = nebezpečenstvo doskových lavín
premočená snehová pokrývka
sneženie pri vlhku a teplote okolo nuly a náhle ochladenie (vznikne tvrdá sklzná vrstva)
vzostup teploty v zime na 0 °C vo výške nad 3 000 m
mini lavíny pri brzdení na lyžiach alebo pri obrátkach pri výstupe
čím je svah strmší a viac zatienený tým je nebezpečnejší
náhle oteplenie zvyšuje nebezpečenstvo lavín
nízke teploty predlžujú nebezpečenstvo lavín
na náveterných svahoch sa často tvoria snehové dosky
vypuklá časť svahu sa často môže stať bodom odtrhu
spoľahlivým ukazovateľom nestálych podmienok sú pozostatky minulých lavín
valiace sa snehové gule poukazujú na oteplenie
hranaté kusy, ktoré sa ulamujú pod nohami a vypadajú ako krieda, dokazujú prítomnosť snehových dosiek
smrteľná kombinácia – lavínový stupeň 3 + svah nad 40°, severne orientovaný, málo jazdený, väčšia skupina bez rozstupov

Magická trojka
Ak je lavínový stupeň 3 a vyšší nevstupujeme na svah nad 30° ak je na ňom viac ako 30 cm snehu.

Zlaté pravidlo
Jedná sa zjednodušenú verziu redukčnej metódy od W. Müntera.
Pri 3. stupni lavínového nebezpečenstva vždy odpovedáme na tri otázky:
1) Je sklon svahu pod 35°?
2) Sme mimo severní sektor, alebo v ňom, ale v bezpečné stope?
3) Dodržujeme bezpečnostné rozostupy?
Ak odpovieme 3x kladne môžeme pokračovať v túre.

Varovné znaky:
Varovné znaky: snehová pokrývka Varovné znaky: počasie
lavínová aktivita
čerstvé zvyšky lavín
praskanie snehovej pokrývky alebo ľahké odlamovanie kusov pod nohami
dunivý zvuk pri zaťažení snehovej pokrývky
známky nestability snehovej pokrývky na testovaných miestach
kotúľajúce sa snehové gule
silné sneženie
náhle oteplenie; dážď a teplý vietor po snežení
dlhé obdobia veľmi teplého alebo veľmi chladného počasia
slnečné žiarenie
viditeľnosť
behom zimy dochádza k náhlej zmeny teploty, preto je dôležité sledovať počasie pred túrou a počas nej
Varovné znaky: terén Vyhodnotenie znakov – ľudský faktor:
svahy, predovšetkým so sklonom 30°–45°
naviaty sneh na záveterných svahoch
trhliny
tvorba snehovým previsov
stopy po predchádzajúcich lavínach
rôzne nástrahy terénu
Prispieva počasie k nestabilite snehovej pokrývky?
Dokážete rozpoznať terén s lavínovým nebezpečenstvom?
Mohla by snehová pokrývka skĺznuť?
Aké sú možnosti a aké sú dôsledky?
Aká je skupina (kondícia, schopnosti, disciplína)


MANAŽÉRSTVO RIZIKA
Manažérstvo rizika nám umožňuje za niekoľko minút určiť primerané riziko a tým sa vyhnúť riskantným túram. Vychádza z priemerných hodnôt štatistického vyhodnotenia množstva meraní pri zohľadnení terénu (expozícia, sklon svahu) a okamžitých podmienok (stupeň lavínového nebezpečenstva, snehová pokrývka, počasie) pri zachovaní štandardných bezpečnostných opatrení.

Dôležitá poznámka: manažérstvo rizika nemôže presne definovať riziko, ale len umožňuje odhad prijateľného rizika. Aby sme mohli posúdiť a správne vyhodnotiť lavínovú situáciu musíme zhodnotiť veľa činiteľov. Ale aj keby sme všetky činitele, ktoré prispievajú k tvorbe lavín správne analyzovali, lavínovú situáciu nikdy nemôžeme posúdiť s absolútnou istotou.
Manažérstvo rizika nie je poistka ktorá nás automaticky ochráni pred lavínami. Presný odhad rizika na každom svahu nie je možný a každý kto vstupuje do takého terénu preberá určitú mieru rizika, že bude zasypaný lavínou. Nie je tu zreteľná hranica medzi istotou a rizikom. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť!
Manažérstvo rizika dáva všeobecné odporúčania s malou mierou rizika, ale nehody nie je možné celkom vylúčiť. Systém nemôže zachytiť prípady mimo priemer. Napr. lavína môže padnúť aj na vhodnom svahu so sklonom 25° pri druhom stupni lavínového nebezpečenstva. Keby mal zachytiť všetko bol by ťažkopádny a prakticky nepoužiteľný.
Najznámejšie metódy manažérstva rizika v alpských krajinách na vyhodnotenie lavínového nebezpečenstva:
 3×3 filter a redukčná metóda
Stop or Go
Snow Card
Nivo test
Redukcia lavínových rizík

Sú v podstate založené na podobnom princípe. Vychádzajú zo stupňa lavínového nebezpečenstva, sklonu svahu, počasia a varovných znakov. K týmto metódam dostať kúpiť knihy a výukové videokazety. Pri posudzovaní jednotlivých kritérií je dôležité, aby zdravý rozum prevýšil ambície. Čím väčšia je skupina tým väčší je sklon k podceňovaniu rizík. Treba voliť primerane defenzívnu taktiku. V prípade pochybností svah hodnotíme ako nebezpečný a nenastúpime na túru alebo túru prerušíme. Pre pohyb v nebezpečnom teréne potrebujeme znalosť – skúsenosť – zodpovednosť.
Je vhodné aby ľudia ktorí sa pohybujú v zimnom vysokohorskom teréne absolvovali lavínový kurz. Kurzy poriadajú horolezecké školy, horolezecké zväzy, horskí vodcovia.
Lavínová predpoveď je len prvotná relatívna informácia. Skutočný obraz o lavínovom nebezpečenstve si musíme urobiť priamo v teréne. V závislosti od lavínového nebezpečenstva posúdiť nasledovný terén a zriecť sa svahov s uvedeným sklonom:
1 malé 2 mierne 3 zvýšené 4 veľké 5 veľmi veľké
najbližšie okolie stopy
oblasť cca 40 m okolo stopy
> 40°
celý svah a jeho vyústenie
> 35°
celý svah a svahy na okolí
> 30°
Vzdať sa všetkých túr!


3×3 filter a redukčná metóda
autorom je švajčiarsky lavínový expert a horský vodca Werner Munter. Revolúciu v lavínovej výuke a veľa diskusie vyvolala nová metóda posúdenia lavínového nebezpečenstva v jeho knihe „3×3 lavíny – rozhodnutia v kritických situáciách“ (3x3 Lawinen – entscheiden in kritischen Situationen).
Kniha vyšla v r. 1997 a stala sa bestelerom medzi odbornou horskou literatúrou. Presunul záujem zo záchrany na prevenciu a zaviedol pojem manažérstvo rizika do lavínovej prevencie.
Redukčná metóda je výsledok Munterovej dlhoročnej vedeckej práce – množstvo meraní, pozorovaní, praktických skúseností a vyhodnotení lavínových nehôd. Vynašiel jednoduchý, prakticky použiteľný systém, z ktorého sú odvodené aj ďalšie lavínové stratégie. Vzdal sa kopania sondy a pozorovania snehu lupou. Lavínové riziko hodnotí výpočtom pomocou konkrétnych čísel. Pritom existuje veľa problémov na ktoré Munter upozornil.
Doterajšia klasická metóda posudzovala lavínového nebezpečenstvo podľa snehového profilu. Pomocou extrapolácie týchto výsledkov na základe dlhoročných skúseností a aktuálnej predpovede počasia možno posúdiť lavínovú predpoveď pre danú oblasť. Dlhoročné merania ukázali, že vlastnosti snehu na rôznych miestach pri tom istom sklone a expozícii sa v danej oblasti nelíšia.

Celkové posúdenie nebezpečenstva podľa vzorca 3×3
Posúdenie lavínového nebezpečenstva je komplexná vec a preto sa nemôže posudzovať podľa jedného kritéria ale posudzuje ho podľa troch nasledujúcich hlavných kritérií: počasie a snehové podmienky, terén, človek.
Tieto kritériá sú aplikované na 3 zemepisné oblasti: región, miesto, svah. Od začiatku plánovania až po príchod na svah si robíme stále podrobnejší úsudok o podmienkach (zoom systém). Kritériá v týchto troch rovinách posúdime s nasledovnou presnosťou.
región: 60% pravdepodobnosť, 40% riziko
miesto: 75% pravdepodobnosť, 25% riziko
svah: 90% pravdepodobnosť, 10% riziko
  3   K R I T É R I Á  
PODMIENKY TERÉN ČLOVEK
REGIÓN:
Doma

Plánovanie túry s alternatívami a časový plán
Lavínová predpoveď
Predpoveď počasia
Informácie od miestnych expertov (chata, HS)
Ďalšie informácie
Mapa 1:25 000
Sprievodca
Fotky
Kľúčové miesta
Vlastné vedomosti o teréne
Časový plán, kritické miesta
Kto ide so mnou
Veľkosť skupiny
Fyzické a psychické predpoklady
Výbava
Vedomosti a skúsenosti
Kto je zodpovedný
Cudzie informácie
Prognózy
Predpoveď
MIESTO:
V doline

Voľba cesty s variantmi
Sneh:
Všeobecné snehové podmienky
Naviaty sneh
Kritické množstvo nového snehu
Varovné znaky
Je nebezpečnejší juh alebo sever?
Je lepšie hore alebo dole?
Prekontrolovať lavínovú predpoveď a ak je nutné tak sa prispôsobiť
Počasie / tendencia:
Viditeľnosť / oblačnosť
Vietor
Zrážky
Teplota
Súhlasia moje predstavy so skutočnosťou?
Prekontrolovať (s ďalekohľadom):
Tvar svahu
Expozíciu
Strmosť
Zodpovedajú lyžiarske stopy v teréne podmienkam?
Kto je v mojej skupine?
Kontrola vybavenia a test lavínových vyhľadávačov
Kto je okrem nás ešte v teréne
Priebežne kontrolovať časový plán a kondíciu
Vlastné pozorovania priebežne znovu posudzovať
SVAH:

Každý svah
posúdiť zvlášť,
vedenie stopy na svahu
Posúdiť množstvo nového snehu
Množstvo čerstvého naviateho snehu
Viditeľnosť
Slnečné žiarenie
Ktoré činitele s tým spojené pôsobia na svah?
Veľkosť možných lavín v závislosti od lavínového stupňa
Čo je nado mnou/ podo mnou?
Najstrmšie úseky
Expozícia
Blízkosť hrebeňa
Nadmorská výška
Tvar svahu (Reliéf)
Možnosť obchádzky
Je svah skutočne často jazdený?
Únava, disciplína
Lyžiarska technika
Taktika vedenia / bezpečnostné opatrenia:
Rozstupy
Trasa
Jazda v stope
Miesta čakania
Obchádzky
Posledná kontrola a rozhodnutie
To go
or
Not to go
(ísť alebo neísť)
Pre celkové zhodnotenie treba brať do úvahy jednotlivé kritériá.

Redukčná metóda (RM)
Ďalej Munter zaviedol dôležité obmedzenia – redukčné faktory (RF). Redukčná metóda posudzuje 5 rizikových faktorov: stupeň lavínového nebezpečenstva, sklon svahu, severná expozícia, frekvencia zjazdov, veľkosť skupiny. RF sa môžu násobiť. RM neplatí pre lavínový stupeň 4 a 5, pri týchto stupňoch už nemôžeme redukovať riziko. Pri lavínovom stupni 4 vyhnúť sa svahom nad 30°.
Pozor pri hodnotení veľkosti skupiny a stále jazdených svahov. Na svahu nemusí byť len naša skupina ale aj ďalšie, s tým musíme počítať pri hodnotení veľkosti skupiny. U stále jazdených svahov je plocha v mieste stopy spevnená a má vyššiu stabilitu, ale už neďaleko od stopy môže byť svah nestabilný.
Redukčné faktory (RF) a ich kombinácia
zriecť sa svahov strmších ako 35°–39°
zriecť sa svahov strmších ako 30°–34°
RF 2
RF 4
prvá trieda
Pri lavínovom stupni 3 sa musí voliť RF prvej triedy!
zriecť sa severného sektoru (SZ–S–SV)*
zriecť sa severnej polovice (ZSZ–S–VJV)*
zriecť sa svahov a miest, ktoré sú uvedené v lavínovej predpovedi*
často jazdené svahy
RF 2
RF 3
RF 4
RF 2
druhá trieda
RF druhej triedy neplatia pri mokrom snehu!
veľká skupina s rozstupmi
malá skupina (2–4 osoby)
malá skupina s rozstupmi
RF 2
RF 2
RF 3
tretia trieda
Rozstup min. 10 m pri stúpaní, pri zjazde viac!
* Keď zistíme, že všetky expozície sú nebezpečné, sú RF druhej triedy neplatné (často v prípade keď množstvo nového snehu prekročí kritickú hranicu).
Na základe výskumov Munter zaviedol potenciál rizika v závislosti od stupňa lavínového nebezpečenstva. Potenciál rizika rastie exponenciálne, každým stupňom sa zdvojnásobuje.
St. lavínového nebezpečenstva 1 malé 2 mierne 3 zvýšené
Potenciál rizika 2 4 8
Podľa stupňa lavínového nebezpečenstva dosadiť do vzorca potenciál rizika a redukčné faktory a vypočítať akceptovateľné riziko (AR). Do vzorca dosadiť maximálne štyri RF, po jednom RF z každej triedy + ak je to aktuálne často jazdené svahy.
Akceptovateľné riziko nesmie byť väčšie ako 1!
 AR = potenciál rizika < 1
    RF1 × RF2 × RF3 × (RF4)
Príklad 1:
lavínová predpoveď stupeň 3
potenciál rizika=8
juhozápadný svah – RF=3
sklon svahu max. 38° – RF=2
malá skupina – RF=2
občas jazdený svah
 AR = 8 = 0,66
   3 × 2 × 2
Výsledok vyhovuje podmienke < 1
túra je možná
Príklad 2:
lavínová predpoveď stupeň 3
potenciál rizika=8
východný svah – RF=2
sklon svahu max. 36° – RF=2
malá skupina – RF=2
občas jazdený svah
 AR = 8 = 1,33
   2 × 2 × 2
Výsledok nevyhovuje podmienke < 1
túra nie je možná!
S RM sú už viacročné skúsenosti a preto už bolo možné urobiť vyhodnotenie. Podľa autora metódy pri AR väčšom ako 1 je 70 % obetí, vzdanie sa 1 % túr zníži počet obetí lavín o 40 % a vylúčia sa všetky lavínové nehody pri ktorých je 5 a viac obetí. Pri akceptovaní výsledkov RM je pohyb v horách bezpečnejší ako na cestách.
Tejto metóde sa najviac vyčíta, že na zistenie rizika treba aj počítať. Napriek tomu sa RM dá ľahko naučiť. Ďalšie metódy sa to snažia zjednodušiť.


STOP OR GO
autormi sú horskí vodcovia a učitelia ÖeAV-u Michael Larcher a jeho kolega Robert Purtscheller. Slúži na komplexné posúdenie snehových podmienok.
Metóda je členená na dve kapitoly. V prvej je rozhodovacia stratégia v druhej sú štandardné opatrenia.
Rozhodovacia stratégia:
Zodpovedá plánovaná túra podmienkam? Môžem sa pohybovať v danom teréne?
Na tieto otázky ponúka „Stop or Go“ dva filtre.
Kontrola 1 – porovnáva stupeň lavínového nebezpečenstva so sklonom svahu. Zvlášť musíme dávať pozor na severných svahoch. Táto jednoduchá kontrola je základná a môžeme ju použiť u všetkých metód.
Kontrola 2 – vyhľadáva predovšetkým varovné znaky je ich 5 a sú rozdielne. Sú radené podľa dôležitosti. Pre druhú kontrolu platí: vnímať – posúdiť – jednať.
Najťažšie je odpovedať na otázku je to pre mňa nebezpečné? Aby sme sa mohli správne rozhodnúť potrebujeme určité vedomosti, ktoré získame najlepšie v kurzoch.
Ak odpovieme na jednu otázku áno túru prerušíme!
Štandardné opatrenia:
Kde bývajú hlavné problémy?
Plánovanie
Predpoveď – musíme sa informovať na aktuálnu predpoveď počasia a stupeň lavínového nebezpečenstva včetne trendov.
Mapa – bez mapy nemôžeme správne naplánovať túru. Túru musíme plánovať s mapou v ruke a posúdiť časy a strmosť svahov. Čím vyššie lavínové nebezpečenstvo tým väčšie územie musíme brať do úvahy.
pri stupni 2: okruh od cca 20 metrov
pri stupni 3: celý svah!
pri stupni 4: celú oblasť
Výstup
Pri nástupe na túru skontrolovať lavínové vyhľadávače a prepnúť na vysielanie. Je potrebné trochu disciplíny a na svahoch nad 30° dodržiavať rozstupy min. 10 m aby sme menej zaťažovali snehovú pokrývku. 10 m je minimum v nespoľahlivých podmienkach môže byť aj 30 m. Určiť bezpečné miesta kde sa budeme čakať, tu sa môžeme občerstviť a skontrolovať polohu, posúdiť lavínovú situáciu.
Zjazd
Pozor, zjazd nerovná sa výstup. Pri zjazde musíme terén znovu posúdiť ako pri novom teréne. Dodržiavať rozstupy 30 m, pri svahoch nad 35° jazdiť jednotlivo, čakať sa na vopred určených bezpečných miestach. Trasu prispôsobiť počasiu (viditeľnosť).

Celá metóda je spracovaná na kartičke a je na nej aj stupnica na určenie sklonu svahu na mape pomocou vrstevníc. Kartičku dostať zadarmo v strediskách Alpenvereinu. Podobná kartička vyšla aj na Slovensku.
 Kontrola 1: Stupeň lavínového nebezpečenstva a sklon svahu
1 malé 2 mierne 3 zvýšené 4 veľké 5 veľmi veľké
zriecť sa svahov 40° a viac zriecť sa svahov 35° a viac zriecť sa svahov 30° a viac vzdať sa všetkých túr
 Kontrola 2: Rozpoznanie nebezpečenstva
Vnímať Posúdiť Jednať
Nový sneh > 30 cm? je to pre mňa
nebezpečné?
ÁNO: STOP
! nenastúpiť túru !
! prerušiť túru !
NIE: GO
Naviaty sneh?
Čerstvé lavíny?
Premočené vrstvy?
Počuť „vum“ zvuky?
 Štandardné opatrenia
Plánovanie Výstup Zjazd
Počasie
viditeľnosť, vietor, teplota
Lavínová predpoveď
stupeň, nebezpečné miesta
Mapa, Sprievodca
strmosť, expozícia, nástup
Účastníci
veľkosť skupiny, ich schopnosti
Núdzové vybavenie
lavínový vyhľadávač, lopata, sonda
Kontrola lavínových vyhľadávačov
Rozstupy 10 m od 30°
Pozor: zjazd ≠ výstup
posúdiť ako nový terén

Rozstupy 30 m
Od 35° jazdiť po jednom

Využívať vhodné terénne útvary – viditeľnosť
Jasné príkazy – rozstupy, trasa...
Priebežná orientácia – porovnať terén s mapou
Zostať spolu – tempo a prestávky prispôsobiť skupine


SNOW CARD
autormi sú horskí vodcovia a učitelia DAV-u Martin Engler a jeho kolega Jan Mersch. Je to podobná metóda ako predchádzajúce ale je jednoduchšia a je viac určená pre ľudí, ktorí neovládajú lavínovú problematiku. Je potrebné zodpovedne odpovedať na tri otázky:
1) Aký je stupeň lavínového nebezpečenstva?
2) Akú strmosť má najstrmšie miesto na svahu plocha min.10×10 m.
3) Aká je expozícia svahu? Vhodná alebo nevhodná?
Na základe získania týchto informácií odpočítame na karte stupeň rizika. Karta je na princípe hologramu a podľa toho ako ju nakloníme vidíme červenú – pre nevhodné, zelenú – pre vhodné podmienky. Na zadnej strane je návod na obsluhu.
Od tretieho stupňa sa vzdať svahov v žltom poli. Pamätať na to, že aj v teréne v zelenom poli môžu padnúť ojedinelé lavíny.
Súprava sa skladá z plastovej karty 10×12 cm a je na nej aj sklonomer na meranie sklonu svahu. Súčasťou je aj návod na použitie. Súprava je v plastickom puzdre a predáva sa v outdoor predajniach. Cena 8–10 €.
 www.av-snowcard.de

NIVO TEST
autorom je švajčiarsky lavínový expert Robert Bolognesi spolupracovník SLF Davos. Je to kartička veľkosti 85×150 mm a je na nej 25 otázok. Kartička neslúži na posúdenie jednotlivého svahu ale poukáže na celkovú lavínovú situáciu napr. v prípade ak nepoznáme lavínovú predpoveď. Kartička je vhodná predovšetkým pre začiatočníkov. Učí intenzívne pozorovať a núti odpovedať na otázky. Predáva sa vo francúzskej, nemeckej a talianskej jazykovej mutácii, cena 2 €. Otázky sú členené do kategórii: počasie, snehové podmienky, terén, trasa, skupina. Musíme odpovedať na každú otázku. Každá odpoveď áno má určitú bodovú hodnotu a odpovede sa sčítajú. Výsledok nastaviť na otočnom koliesku a na druhej strane nám smajlík (smutný, ľahostajný, smejúci) ukáže aké je lavínové nebezpečenstvo. Test sa neaplikuje na svahy so sklonom menším ako 25°. Keď zavesíme kartičku na šnúrku v otvore vpravo hore ukáže nám sklon 30°.
 www.meteorisk.com
 NIVO TEST
áno
Dážď počas posledných 2 dní?
Sneženie > 20 cm počas posledných 3 dní?
Transport snehu (vetrom) počas posledných 5 dní?
Teplota vzduchu > 0 °C?
Znížená viditeľnosť (tma, hmla)?
+ 3
+ 3
+ 3
+ 1
+ 3
Hlboký sneh (chodec sa borí 20 až 40 cm)?
Veľmi hlboký sneh (chodec sa borí > 40 cm)?
Mokrý sneh?
Nepravidelná snehová pokrývka (hrúbka alebo štruktúra)?
Snehové náveje alebo preveje?
Slabá medzivrstva?
+ 3
+ 5
+ 2
+ 1
+ 5
+ 3
Lavína padla počas dnešného dňa?
Lavína padla včera alebo predvčerom?
Trhliny v snehovej pokrývke?
+ 4
+ 2
+ 1
Trasa bez bezpečných miest?
Exponovaná trasa (prekážky, trhliny, seraky)?
Trasa je málo frekventovaná?
Trasa vedie na strmých svahoch ( ≥ 30°)?
Nad trasou prevládajú strmé svahy ( ≥ 30°)?
Vypuklý (konvexný) strmý svah?
+ 4
+ 1
+ 1
+ 4
+ 2
+ 1
Účastník má nízku technickú úroveň?
Účastník má zlú fyzickú kondíciu?
Účastník bez lopaty, sondy a lavínového vyhľadávača?
Skupina má > 5 alebo < 3 osoby?
Skupina neovláda záchranu v horách?
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
 

Vyhodnotenie:
23 a viac bodov
– situácia je nebezpečná. Vzdať sa dočasne plánovanej túry ak nie ste mimoriadne skúsený.
 
8 až 22 bodov – situácia je pochybná. Túru absolvovať len s veľkou obozretnosťou. Vyhýbať sa nebezpečným miestam a prechádzať len jednotlivo v tej istej stope od jedného bezpečného miesta k druhému.
 
do 7 bodov
– situácia vyzerá bezpečne, ale napriek tomu dávať pozor na nebezpečné miesta a počas túry sledovať vývoj počasia a zmeny v snehovej pokrývke. Zostať ostražitý!
 
V každom prípade:
nikdy nevstupujte do uzavretých oblastí
nikdy nechoďte na túru sami
zistite si predpoveď počasia, lavínovú situáciu a miestne informácie k plánovanej túre
používajte vhodnú výbavu a skontrolujte jej stav pred túrou
túru nahláste zodpovednej osobe alebo sa zapíšte do knihy túr
počítajte s časovou rezervou na pozorovanie terénu a posúdenie stability snehovej pokrývky
rešpektujte rady skúsenejších ľudí
dodržujte rozstupy
vyhnite sa trasám nad ktorými sú nebezpečné svahy
zdvojnásobte pozornosť ak ste naviazaný na lano
prípadné meškanie na túre nahláste zodpovednej osobe alebo na ubytovni
v prípade nehody žiadajte profesionálnu pomoc u horskej služby, chatárov, horských vodcov alebo obsluhe vlekov a lanoviek
Pozor: riziko nikdy nie je nulové!!!

REDUKCIA LAVÍNOVÝCH RIZÍK
rozhodovacia stratégia – ohodnotiť a redukovať lavínové riziko. Autorom je Stephan Harvey horský vodca a pracovník Švajčiarskeho SLF. Spája stupeň lavínového nebezpečenstva so sklonom svahu a expozíciou.
  malé riziko – relatívne bezpečné ak nie sú varovné príznaky
  zvýšené riziko – opatrne, sú potrebné skúsenosti. Zistiť riziko zvyšujúce a znižujúce faktory, tieto zvážiť a vyhodnotiť. Šetrne zaťažovať snehovú pokrývku
  vysoké riziko – vzdať sa týchto svahov
 
Za nevhodnú expozíciu sa považuje:
– svah v tieni
– naviaty sneh
– za zvlášť nevhodné sa považuje v lavínovej predpovedi uvedená expozícia a nadmorská výška.
Keď nič nevieme, nemáme vlastné pozorovania alebo v lavínovej predpovedi nie sú uvedené žiadne údaje, predpokladáme že všetky expozície sú nevhodné.
Pri určení sklonu svahu v závislosti od lavínového nebezpečenstva posudzujeme:
malé a mierne – oblasť 20 m okolo stopy. Terén strmší ako 30° v zelenej oblasti je tiež potencionálny lavínový svah
zvýšené – posúdime celý svah a meriame najstrmšie miesto
veľké – vyhnúť sa svahom strmším ako 30°.
Rizikové faktory
Podmienky Človek Terén
Riziko zvyšujúce faktory (–)
čerstvo naviaty sneh
kritické množstvo nového snehu
veľa vrstiev rozdielnych vlastností
výrazné oteplenie
čerstvé lavíny
vum zvuky
zlá viditeľnosť
veľká skupina
dynamické zaťaženie snehovej pokrývky
nedostatočná technika a kondícia
chýba pozorovanie terénu
muldy, žľaby
nevhodná expozícia
nebezpečný svah nad trasou
blízkosť hrebeňa
vyčnievajúce skaly
nebezpečenstvo pádu
Riziko znižujúce faktory (+)
málo vrstiev podobných vlastností
často jazdené svahy
defenzívna voľba trasy
malá skupina
disciplinovaná skupina
šetrné zaťažovanie snehovej pokrývky
nebezpečný svah je podo mnou
vhodná expozícia
postup po chrbte
Viac rizikových faktorov zvyšuje riziko a ak prevýšia nad riziko znižujúcimi faktormi, treba prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia.

Základné bezpečnostné opatrenia
informovať sa na počasie a lavínovú situáciu
naplánovať túru
vziať so sebou núdzové vybavenie, LV mať počas túry zapnutý
priebežne posudzovať: počasie, sneh, terén, ľudí, časový plán
v priebehu dňa kontrolovať zmeny teploty
obísť čerstvo naviaty sneh
kľúčové miesta a extrémne strmé svahy jazdiť jednotlivo

Dodatočné bezpečnostné opatrenia (hlavne pri varovných znakoch)
Vyhnúť sa žľabom, kuloárom, muldám a strmým svahom s vyčnievajúcimi skalami
Dodržiavať rozstupy (výstup najmenej 10 m, pri zjazde 50 m a viac alebo jazdiť jednotlivo)
pri zjazde dodržať určenú trasu, jazdiť plynulo bez skokov
vyhnúť sa strmým svahom
disciplína v skupine
Zastaviť na bezpečných miestach
pri zlej viditeľnosti alebo hmle vzdať sa túry v strmom teréne

Opatrenia na šetrné zaťažovanie snehovej pokrývky
rozstupy
plynulá jazda bez prudkej zmeny smeru a skokov


Vhodné a nevhodné svahy:
 Nevhodné svahy
uvedené v lavínovej predpovedi
s čerstvo naviatym snehom
na ktorých sa v posledných hodinách výrazne oteplilo, hlavne pri novom snehu na jar
v severnom sektore
ktoré sú ohrozené spontánnymi lavínami z vyšších polôh
s nevhodným profilom
na ktorých máme zlý pocit, alebo nie sme si istý
 Vhodné svahy
často a veľa jazdené
nie sú uvedené v lavínovej predpovedi
so sklonom menším ako 30°
s vhodným profilom


Krátke zhrnutie manažérstva rizika
Počas túry je nutné dodržiavať štandardné bezpečnostné opatrenia.
Pri lavínovom stupni 3. (zvýšené – oranžová farba):
vyhnúť sa svahom strmším ako 35°
vyhnúť sa severným svahom
dodržiavať rozstupy
top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod
Zásady pohybu … Lavínová prevencia … Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict