VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Zásady pohybu v teréne ohrozenom lavínami
Človek predstavuje dôležitý lavínový faktor. Svojimi vedomosťami, skúsenosťami a z toho vyplývajúceho konania (či už správneho alebo nesprávneho) môže výrazne ovplyvniť lavínové nebezpečenstvo. Správnym naplánovaním túry, zodpovedným správaním sa v teréne, dodržiavaním štandardných bezpečnostných opatrení, zodpovedajúcou výbavou a vhodnou defenzívnou taktikou môžeme znížiť riziko na minimum.

ŠTANDARTNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POHYBE V TERÉNE OHROZENOM LAVÍNAMI

Pred túrou:
Dôležité je túru správne naplánovať. Svedomitým plánovaním môžeme znížiť nehody na polovicu. Snažíme sa získať podľa možnosti čo najviac informácií, systematicky ich spracovať, vyhodnotiť a na základe toho stanoviť stratégiu. Napr. na jar zrána je snehová pokrývka stabilná, ale v priebehu dňa slnko rýchlo znižuje jej stabilitu. Lavínové nebezpečenstvo kopíruje denný chod, polohu slnka a teplotu. Ráno svieti slnko na východné svahy, napoludnie na južné a popoludní na západné. Ak je to možné k tejto skutočnosti naplánujeme túru. Túru začneme ráno na juhozápadných svahoch a poobede skončíme túru na severných svahoch a nie naopak.
Počas túry:
lavínový stupeň Varovné znaky lavínového nebezpečenstva
vum zvuky
trhliny
diaľkové uvoľnenie spontánne
lavíny
mini lavíny
spôsobené lyžiarom
mierne ojedinele zriedka zriedka ojedinele
zvýšené typické ojedinele ojedinele typické
veľké časté typické typické časté
Čo robiť v prípade pádu lavíny:
Ak ste v lavíne Ak ste mimo lavínu
Jednoduchá pomôcka, ktorá nám ukáže čo robiť pred túrou, počas túry a v prípade nehody je
 Lavínový výstražný trojuholník (Lawinen-Warn-Dreieck - LWD)

Najčastejšie chyby ktoré vedú k lavínovému nešťastiu:
Nevýhody veľkých skupín:
Vplyvom rozostupov alebo vetra môže nastať situácia, že medzi členmi skupiny sa nedá navzájom slovne komunikovať. Pri zjazde je vhodné dohodnúť sa na optickej signalizácii, najlepšie pomocou palíc. Napr. zastaviť, môže ísť ďalší, pozor atď.
ŠANCA NA PREŽITIE V LAVÍNE
Či človek zasypanie lavínou prežije alebo nie závisí od rôznych faktorov. Najrozhodujúcejšie faktory prežitia v lavíne: Osobám zasiahnutým lavínou hrozí: Pár štatistických údajov:
Čím väčšia je lavína, tým je nebezpečnejšia. Najviac nehôd je pri treťom (57 %) a pri druhom (31 %) stupni lavínového nebezpečenstva. 90 % zasypaných spustia lavínu sami. Celkove umiera 22 % osôb zasiahnutých lavínou.
V lavíne je 63 % obetí zasypaných čiastočne (hlava a trup ostanú voľné), môžu dýchať, z nich 4 % utrpí smrteľný úraz (prevažne mechanické poranenie) a zvyšok prežíva v lavíne ďalej.
Ďalších 37 % obetí je zasypaných úplne, (hlava a trup sú pod snehom), z nich 20 % utrpí smrteľný úraz a 80 % po zastavení lavíny ešte žije.
Z nich 75 % má upchané dýchacie cesty snehom alebo pre silný tlak snehu na hrudník môžu dýchať len obmedzene. Skúsenosť ukazuje, že tieto obete prežívajú len málo minút. Ďalších 25 % zasypaných ktorí môžu dýchať majú veľkú nádej na záchranu. Celková úmrtnosť úplne zasypaných je 52 % (prevažne zadusenie), čo je veľmi vysoké číslo.
Príčinou smrti je:
58 % zadusenie
32 % mechanické poranenie – pád do hĺbky, prekážky v lavínovej dráhe (stromy, kamene) alebo veľký mechanický tlak masy snehu.
8% neznáma príčina
2 % 3 H Syndrom (Hypoxia – nedostatok kyslíka, Hyperkapnia – koncentrovanie kysličníka uhličitého v krvi, Hypothermia – podchladenie)

Šanca na prežitie je nepriamo úmerná hĺbke zasypania. Zasypaní sú v priemernej hĺbke 1 m.
90 % zasypaných nie je hlbšie ako 1,5 m.
75 % úplne zasypaných, ktorí prežili boli v hĺbke menšej ako 80 cm.
50 % úplne zasypaných, ktorí neprežili boli v hĺbke väčšej ako 1 m.
Čím vyššie budú postihnutí strhnutí, tým v menšej hĺbke a bližšie k čelu lavíny budú zasypaní a naopak.
V lavíne máme málo času na prežitie. Maximálna hraničná hodnota 15 minút u úplne zasypaných osôb je veľmi optimistická. Viac ako 35 min. môžu prežiť len osoby so vzduchovou dutinou*.
1. Fáza prežitia: do 18 minút po zasypaní prežije väčšina obetí, ak nie sú vážne zranení. Nádej na prežite zasypaných osôb je 91%. Prakticky prežijú všetci, ktorí neutrpeli smrteľný úraz. V tejto fáze je najdôležitejšia rýchla kamarádska pomoc.
2. Fáza dusenia (asfyxia): od 18. do 35. minúty po zasypaní. Nádej na prežite zasypaných osôb v priebehu ďalších 20 min. dramaticky klesne na 32 %. Zasypaní bez vzduchovej dutiny* sa udusia. Táto fáza postihne cca 60 % zasypaných.
3. Fáza latentná: od 35. do 90. minúty zasypaní prežívajú len ak majú dostatok vzduchu a môžu dýchať. Nádej na prežite zasypaných osôb klesne pozvoľna na približne 23 %. V tejto fáze prichádza profesionálna pomoc.
4. Fáza podchladenia: Od 90. do 130. minúty dochádza k úmrtiu vplyvom podchladenia a udusenia následkom uzavretia vzduchovej dutiny*. Vydýchanou vlhkosťou steny vzduchovej dutiny zamrznú a stanú sa nepriedušné. Nádej na prežite zasypaných osôb opäť strmo klesne na 7 %. Ďalej prežijú len tí, ktorý majú vplyvom nejakej trhliny prívod vzduchu.

* za „vzduchovú dutinu“ sa považuje aj malý dutý priestor pred ústami a nosom ak sú súčasne voľné dýchacie cesty. Za chýbajúcu „vzduchovú dutinu“ sa považuje stav, keď ústa a nos sú snehom vzduchotesne uzavreté.

Z uvedeného vyplýva, že najdôležitejším faktorom pri záchrane zasypaných lavínou je !! ČAS !! Rýchlosť zachraňuje život, pri záchrane sa ráta každá sekunda. Záchrana v prvých 15 minútach znamená viac než 90% nádej na prežitie, čiže najdôležitejšia je okamžitá kamarátska pomoc.
Táto pomoc má úspešnosť 71 % v porovnaní s 18 % pri organizovanej akcii. Uvedomte si že vyhľadanie trvá 3–5 minút, vyhrabanie 10 minút a 15 minút je preč. S pomocou HS môžeme počítať približne po 45 minútach.
Aby sme mohli poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc musíme jednať rýchlo, premyslene, mať potrebnú výbavu a vedomosti. Preto je nutný praktický nácvik a účasť na lavínových kurzoch.


PÁTRANIE V LAVÍNE:
Záchranné práce vyžadujú rýchle a premyslené jednanie. Každá stratená minúta znižuje šance na prežitie. Najskúsenejší v skupine ihneď prevezme vedenie skupiny a začne organizovať záchranu. Určí čo kto bude robiť (záleží na veľkosti skupiny). Kým jedna skupina pátra v lavíne, ďalší už môže pripraviť sondy, lopaty, lekárničku atď., ďalší môže ihneď nahlásiť nehodu horskej službe a dávať pozor, či nehrozí ďalšie nebezpečenstvo (pád ďalšej lavíny). Zasypaného je nutné v prvých 15 minútach systematicky intenzívne hľadať, až potom organizovať cudziu pomoc.
Aby sme mohli pri kamarátskej pomoci účinne a rýchlo pomôcť potrebujeme správne vybavenie (lavínový vyhľadávač, lopata, sonda) a určité vedomosti (postup pri hľadaní s lavínovým vyhľadávačom, vyhrabanie atď.) Preto je potrebné ovládanie lavínového vyhľadávača dokonale nacvičiť. Pre rýchle a úspešné hľadanie je rozhodujúci nácvik a rutina. Len častý nácvik nás naučí správne reagovať v strese keď ide o život.

Členovia družstva okamžite po zastavení lavíny vizuálne a sluchom (preto treba zachovať ticho) dôkladne prehľadajú povrch lavíny a zároveň začnú hľadať pomocou lavínových vyhľadávačov, ktoré si všetci prepnú na príjem signálu resp. nepotrebné LV vypnú. Označia miesto strhnutia lavínou a bod zasypania. To zmenší hľadaciu plochu, lebo postihnutý sa obyčajne nachádza v úseku predĺženej spojnice týchto bodov v smere toku lavíny. Nájdené veci (palice, kusy odevu…) na povrchu lavíny označia. Podľa nich rýchlejšie vytipujú miesto kde sa nachádza zasypaný. Dôležité je, v panike neopustiť miesto nešťastia bez toho aby sme prehliadli lavínu, časť tela môže byť viditeľná na povrchu. Všetci ktorí sa nezúčastňujú na záchranných prácach sa vzdialia na bezpečné miesto.
 Postup hľadania pomocou lavínového vyhľadávača
 Vyhrabávanie
 Video
Ak zasypaný nedýcha zahájiť resuscitáciu. Obnoviť dýchanie a krvný obeh a potom ošetriť viditeľné úrazy. Ak je to potrebné resuscitáciu vykonávať až do príchodu lekára.
Pri kratšej dobe zasypania (do 35 min.) sa počíta každá minúta. Rýchle vyhrabanie a oživovanie má prioritu aby sme zabránili uduseniu.
Pri dlhšej dobe zasypania (nad 35 min.) je dôležitá šetrnosť záchrany. Postihnutý je už podchladený, tak s ním hýbať čo najmenej aby sa nezmiešala chladnejšia krv z periférií z teplejšou krvou v telesnom jadre čo môže viesť ku kolapsu krvného obehu. Okrem oživovania vykonať aj opatrenia proti hypothermii.
Po vyhrabaní dochádza k dvakrát rýchlejšiemu k ochladzovaniu ako v lavíne. Zvlášť keď je postihnutý v bezvedomí a pôsobí účinok vetra a chladu. Musíme zabrániť ďalšiemu podchladeniu pôsobením vetra a chladu, preto postihnutého zabalíme do Al fólie a do bivakovacieho vreca (nesmieme zabudnúť na čiapku, hlavou sa stráca až 50 % tepla). Podchladenému môžeme priložiť na hrudník výhrevný sáčok. Zorganizovať transport, ak to vyžaduje situácia najlepšie vrtuľníkom.
 Lavínová záchrana
 Desať možných chýb pri záchrane zasypaného v lavíne
 Poškodenie chladom

Nahlásenie nehody horskej službe.
Nehodu okamžite mobilom nahlásiť na horskú službu. Ak na mieste nehody nie je signál, tak až po dôkladnej prehliadke lavínišťa nahlásiť z iného miesta správu s týmito údajmi:
Ak postihnutý nemal lavínový vyhľadávač nehodu ihneď nahlásiť horskej službe a po dôkladnej prehliadke lavíny začať s hrubým sondovaním.
Ak nemôžeme nehodu nahlásiť mobilom, jeden člen skupiny, ale najlepšie dvaja pôjdu podať správu o nešťastí a privolať pomoc. Cestou neriskovať a vyhnúť sa nebezpečným miestam. Všetky dôležité údaje je potrebné napísať na papier.

ŠTANDARTNÉ NÚDZOVÉ VYBAVENIE

Vybavenie každého! člena družstva, ktoré sa pohybuje v zimnom vysokohorskom teréne. Bez tohoto vybavenia nemôžeme efektívne poskytnúť pomoc – rýchlo nájsť a vyhrabať zasypaného.
Lavínová šnúra
Jednoduchá cca 20–30 m dlhá šnúra priemeru do 5 mm červenej farby je najlacnejší a najstarší prostriedok. Pred vstupom do lavínového terénu si ju priviažeme okolo pásu a rozvinieme. Je určitá pravdepodobnosť, že v prípade zasypania časť šnúry ostane na povrchu. V súčasnosti je lavínová šnúra už zastaraná, je považovaná za nevyhovujúcu a nahrádza ju spoľahlivejší lavínový vyhľadávač.

Lavínový vyhľadávač
Poznáme ho aj pod názvom pipák, pip, pips. Je to malý a ľahký elektronický prístroj, ktorý vysiela alebo príjma signál. Dnes sú tieto prístroje nezastupiteľné pri kamarátskej pomoci. Pri kúpe dať prednosť trojanténovým prístrojom.  viac

Lavínová sonda
Sondy sme kedysi mohli vidieť hlavne u záchranných skupín. Ale dnes pri kamarátskej pomoci, aj pri hľadaní lavínovým vyhľadávačom, je sonda veľmi dôležitá. Len sondovaním môžeme presne určiť miesto a hĺbku zasypaného a tým šetriť životne dôležitý čas pri vyhrabávaní.
Sonda je zložená z viacerých trubiek z duralu alebo kompozitných materiálov, dĺžka jedného dielu je 40–50 cm. Trubky sú spolu spojené pomocou kevlarového alebo oceľového lanka a fixačného mechanizmu. Celková dĺžka po zložení býva 180–270 cm. Váha je zanedbateľná - 200–300 g. Dôležité je aby sonda bola stabilná. Hrubšie sondy sú lepšie, menej uhýbajú z priameho smeru. Sonda dlhá 240 cm je dostačujúca. Zložiť sondu (rozložiť, spojiť, fixovať) trvá len pár sekúnd. Sondu vyskúšať už v obchode.
Cena 50–80 €.
Sondu môžeme použiť aj na zistenie hĺbky snehovej pokrývky pri stavbe bivaku. V prípade núdze môžeme použiť na sondovanie lyžiarske palice, z ktorých dáme dole krúžky, čakan a pod.

Lopata
Vykopanie obete trvá väčšinou dlhšie ako vyhľadávanie. Pri vyhrabávaní môžeme stratiť veľa času — dobrá lopata môže zachrániť život! Drahý lavínový vyhľadávač je úplne zbytočný ak nemáme sondu a lopatu. Keď aj presne nájdeme miesto zasypanej osoby, bez lopaty s použitím improvizovaných prostriedkov (ruky, lyže, palice…) je to buď nemožné alebo to trvá dlho.
 Testy (nem.) ukázali, že nie všetky lopaty na trhu sú kvalitné. Váha 0,5–0,8 kg, cena 40–90 €.
Lopata je dôležitou súčasťou zimnej výzbroje a má aj iné použitie napr. test snehovej pokrývky, stavba bivaku, snehová kotva, podložka pod varič a pod.
Lavínové lopaty a sondy vyrába veľa výrobcov. Niektorí výrobcovia:
 Austrialpin
 BCA
 Black Diamond
 Dynafit
 G3
 K2
 Pomoca
 Skitrab
 Stubai
 Voile
 
Tomuto základnému vybaveniu treba venovať náležitú pozornosť. Na grafe vidíme súvislosť medzi vybavením a časom nájdenia a vyhrabania zasypaných. Test sa uskutočnil na ploche 300 × 200 m, hĺbka zasypania 1 m. Pri väčšej hĺbke by boli časy vyhrabávania bez lopaty podstatne väčšie. Bez LV pomôže len lavínový pes alebo sondovanie. Sondovať môžeme približne do hĺbky 2,5 m.
Sondovanie vyžaduje veľa času, trpezlivosť a svedomitý prístup k práci. Presondovanie plochy 1 ha (100 × 100 m) rýchlosondážou (vpichy v rohoch obdĺžnika 75 × 75 cm, pravdepodobnosť nájdenia je 70%) trvá 20 člennej skupine 4 hodiny, čiže pri ploche 300 × 200 m by to trvalo 24 hodín.
Jemná sondáž (vpichy v rohoch obdĺžnika 25 × 25 cm, pravdepodobnosť nájdenia je 100%) trvá 5 krát dlhšie!! Bivakovacie vrece, AL – fólia, výhrevné sáčky, lekárnička
Po vyhrabaní z lavíny musíme postihnutého chrániť pred chladom a poskytnúť mu prvú pomoc. Tieto pomôcky patria do základnej výbavy pri každej aktivite vo vysokohorskom prostredí a nie len pri lavínovom nebezpečenstve.

Mobil
nemusí mať každý ale je veľmi dôležitý na rýchle privolanie pomoci a môžeme ním zistiť aj predpoveď počasia a lavínovú predpoveď. Na túru v zime je potrebné mať dobré a dobité baterky. Pretože chlad znižuje kapacitu batérie nosiť ho na tele pod bundou. Nenosiť ho v bezprostrednej blízkosti lavínového vyhľadávača ale vo vzdialenosti min. 20 cm.

DOTATOČNÉ DOPORUČENÉ NÚDZOVÉ VYBAVENIE
Ďalšie vybavenie s ktorým sa v zahraničí experimentuje a v spojení s predchádzajúcim vybavením podstatne zvyšuje šancu na prežitie, ale pre svoju cenu sa u nás pravdepodobne nerozšíri:

ABS – lavínový airbag
Lavínový vyhľadávač, lopata a sonda nemôžu zabrániť zasypaniu a zasypaný nemôže tieto pomôcky využiť. Naopak airbag aktívne drží postihnutú osobu na povrchu lavíny, čo je veľká šanca na prežitie. Zostať hore = prežiť. Využíva skutočnosť, že lavína presúva telesá väčšieho objemu k povrchu lavíny (inverzná segregácia). Podľa doterajšej štatistiky je úspešnosť 95%. Zvyšných 5 % pripadá na zlyhanie obsluhy, uviaznutie na terénnej prekážke, alebo ťažké zranenie, ale výsledky sú sľubné.
Airbag je integrálnou súčasťou batohu a aktivuje sa zatiahnutím za rúčku na popruhu batohu podobne ako padák a behom 2-3 sekúnd sa nafúkne.
Popruhy na batohu musia byť dobre dotiahnuté a zaistené.
Podobný batoh vyrába fy Snowpulse. Funguje podobne ako ABS ale po nafúknutí lepšie chráni väzy a hlavu.
Upozornenie: pri ceste lietadlom tlaková bombička patrí medzi nebezpečné predmety. Spôsob dopravy batohu v lietadle a jeho deklarácia je v návode na obsluhu.
Vývoj ide dopredu a možno dokúpiť zariadenie, ktorým jeden člen skupiny môže aktivovať na diaľku v dosahu 300 m airbagy celej skupine.
Objem airbagu 150-160 litrov. Váha cca 1,5 kg.
Tlak v bombičke je 20,7 alebo 30 MPa (207 / 300 bar) a je plnená vzduchom alebo nehorľavým plynom (Ar alebo N2). Po aktivácii musíme dať znovu naplniť tlakovú bombičku (cca 20 €). Cena novej bombičky je 100 €. Cena airbagu aj s batohom 500-700 €.
Na základe spolupráce značiek Black Diamond a Pieps vznikla revolučná novinka - lavínový batoh Pieps JetForce Tour Rider. Na nafúknutie airbagu nepoužíva stlačený vzduch, ale výkonný ventilátor napájaný lítiovou batériou. Po aktivácii sa 200 l vak naplní za 3 sek. Po troch minútach sa automaticky vypustí a tým zabezpečí 200 l dýchaciu dutinu. Na jedno dobitie batérií ho môžeme aktivovať 4×. Tým odpadá napĺňanie bombičky a nie sú komplikácie pri ceste lietadlom.  video
 Abs–lawinenairbag
 Snowpulse (de)
 Snowpulse (cz)
 Mammut
 Backcountryaccess
 Video

Vesta Avalung
Avalung vyrába firma Black Diamond a umožňuje zasypanej osobe dlhšie dýchať vzduch z okolitého snehu. Vydýchnutý CO2 odvádza za chrbát. Podmienkou je dať si včas do úst náustok a ním dýchať počas zasypania. Váha vesty je 300 g, cena 130 €.
 Avalung

Lavínový balón
Prakticky je to vylepšená lavínová šnúra. Balón je pripevnený na telo pomocou šnúry. Pri páde lavíny musíme balón aktivovať. Balón sa aktivuje pružinou. Po zasypaní postihnutého ostane viditeľný červený balón na povrchu lavíny. Vizuálnou kontrolu lavínišťa ihneď nájdeme zasypaného. Váha komplet balónu cca 1 kg, cena 200 €.
 Lawinenball


VYBAVENIE ZÁCHRANNÝCH TÍMOV
Systém Recco
Nie je určený na kamarádsku pomoc. Samotný štítok - reflektor (pasívny radarový odrážač, nepotrebuje baterku) je lacný a váži pár gramov. Štítky bývajú všité do oblečenia alebo zabudované do športovej výbavy (lyžiarky, prilba). Problém je, že detekčné zariadenie ktoré pracuje na princípe odrazeného signálu je drahé a nebývajú ním vybavené všetky zimné strediská. Zoznam stredísk nájdete na stránkach výrobcu.
 Recco

Lavínové psy
Psy majú výborný čuch a pri vyhľadávaní zasypaných obetí majú dobré výsledky. Pre zasypaných bez LV je to jediná šanca. Dobrý lavínový pes prehľadá plochu 100 × 100 m za 20–30 minút, čo je niekoľko krát rýchlejšie ako pri sondovaní. Aby ich nemýlili vedľajšie pachy je dôležité aby boli nasadené v prvom slede a aby sa lavínište neznečistilo a zbytočne sa po ňom nechodilo. Ľudia by sa mali zdržovať a materiál zhromaždiť mimo lavínišťa po vetre.
top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod Zásady pohybu … Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict