späť

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Stupnice technickej obťažnosti > Zaistené cesty
Schallova stupnica
Hüslerova stupnica
Wernerova stupnica
Talianska stupnica
Francúzka stupnica
Farebne rozlíšená stupnica

Jednotná stupnica pri zaistených cestách žiaľ neexistuje. Prakticky každý autor má svoju stupnicu. Stupnice sú navzájom podobné, najčastejšie sa jedná o 5 - 6 dielne stupnice. Taktiež niektoré štáty majú svoju stupnicu (Švajčiarsko, Taliansko, Francúzko).
Na zaistenej ceste sú obyčajne rôzne obťažnosti. Stupeň označuje spravidla najťažšie miesto. Pri daždi alebo námraze aj ľahká cesta môže byť extrémne ťažká.
V sprievodcoch sa snažíme získať pri plánovaní túry údaje o potrebnom čase, vytrvalosti, sile, skúsenostiach ako aj o exponovanosti terénu. Zobrazenie týchto údajov pomocou symbolov, značiek a piktogramov lepšie zjednocuje jednotlivé stupnice. Ľahšia cesta vyššie v horách môže byť náročnejšia ako ťažká cesta v údolí.


SCHALLOVA STUPNICA
5-dielna stupnica od autora sprievodcov Kurta Schalla je rozšírená hlavne v Rakúsku a na internete v nemecky hovoriacich zemiach. Nazýva sa tiež východoalpská.

A - Leicht (ľahké)
Zaistené, jednoduché cesty. Najčastejšie mierne alebo kolmé (krátke) rebríky a kramle väčšinou nie vo veľmi strmom teréne. Krátke miesta môžu byť exponované, ale sú jednoducho prechodné (napr. lávky). Terén je väčšinou bez zaistenia ľahko prechodný (výnimku tvoria rebríky a skalné stupne) a sú tu dobré stupy a chyty. Všeobecne pre turistov s istým krokom a bez závratu nie je potrebné istenie. Deti a neskúsených je doporučené istiť krátkym lanom. Umelé istenie v podobe oceľových lán, reťazí alebo zábradlí slúžia prevažne len k zvýšeniu pocitu istoty v exponovanom teréne, z technického hľadiska však takmer nie je nutné. Prilba je v každom prípade doporučená.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti I alebo II (viď medzinárodnú stupnicu UIAA.)

B - Mässig schwierig (mierne obťažné)
Už strmší terén s miestami exponovanými pasážami, so zlými stupmi. Umelé istenie v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a strmších dlhších rebríkov slúži priamo k postupu vpred. Niekoľko pasáží namáhavých a vysiľujúcich. Tiež mnoho skúsených vysokohorských turistov použijú od tohto stupňa ťažkosti set na feraty s prilbou. Pre začiatočníkov a deti je set na feraty nutný a pri nebezpečných a dlhých úsekoch je ich treba dodatočne istiť lanom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti II alebo III.

C - Schwierig (ťažké)
Príkre až kolmé steny. Umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky) je vybavená prevažná časť, väčšinou exponovanej cesty. Kramle a umelé stupy sú od seba viac vzdialené (predovšetkým pre nižších a deti!). Často kolmé, len s jedným oceľovým lanom zabezpečené úseky. Zaistené úseky už vyžadujú určitú silu v rukách. Dlhé úseky tejto obťažnosti obsahujú práve veľké zaistené cesty. Set na feraty s prilbou nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov a bude často používaný. Pre začiatočníkov a deti sa doporučuje aby absolvovali takúto cestu s dodatočným istením lanom a len so skúseným spoločníkom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti III alebo IV.

D - Sehr schwierig (veľmi ťažké)
Veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou veľmi exponované a často je istenie je realizované len pomocou oceľového lana. Príležitostne umelé stupy (kramle, kolíky), ležia často ďaleko od seba. Dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pri čom treba veľmi veľkú silu rúk, dobrú techniku a tiež dobrú telesnú trénovanosť.
Spojené s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I alebo II) bez zaistenia! Doporučené iba dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Aj pre nich je set na feraty potrebný. (Horolezecké topánky s profilovanou podrážkou sú doporučené a ako vždy prilba!). Pre začiatočníkov a menej skúsených nedoporučujeme. Túto cestu už musia často absolvovať s dodatočným istením skúseným vodcom alebo cvičiteľom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti IV alebo V.

E - Extrem schwierig (extrémne ťažké)
Väčšinou extrémne exponované cesty, vedené v kolmom až previsnutom skalnom teréne s minimom prirodzených stupov. Umelé istenie je realizované väčšinou len pomocou oceľových lán a len veľmi málo umelými stupmi (kramle, kolíky). Najťažšie miesta už vyžadujú použitie horolezeckej techniky a extrémne vysoké požiadavky na silu, techniku (doporučené lezečky!), obratnosť, odvahu a morál. Púšťať sa do nich môžu naozaj len veľmi skúsení, dobre trénovaní, vysokohorskí turisti a horolezci. Doporučená odsedávacia slučka.
Tento stupeň ťažkosti nájdeme na zaistenej ceste zriedka. Vytvorenie lanového družstvo je pri tejto obťažnosti povinnosťou, takmer vždy je to kombinované s ľahkým lezením. Inak obsahuje všetky údaje ako sú pod „D“ s väčšou obťažnosťou.
Tieto zaistené cesty resp. ich úseky alebo varianty majú už vyslovene „športový“ charakter. Aj dobrý lezci musia častejšie robiť prestávky, aby si zotavili svalstvo rúk. Menej skúsení musia byť zásadne dodatočne istení skúseným vodcom alebo cvičiteľom. Deti a začiatočníci sem nepatria!
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o ťažký horolezecký terén - miestami stupňa obťažnosti V alebo VI.


HÜSLEROVA STUPNICA
6-dielna prepracovaná stupnica od skúseného autora mnohých sprievodcov a učebníc Eugena E. Hüslera je rozšírená hlavne v Nemecku. Využíva ju vo svojich sprievodcoch nakladateľstvo Bruckmann.

K 1 - Leicht (ľahké)
Spravidla značené trasy. Istenie vzhľadom k terénu je pohodlné. Veľké prírodné stupy. Tam kde chýbajú sú rebríky alebo kramle. Exponovaných úsekov je menej a sú istené lanom. Pre skúsených nie je potrebné istenie.

K 2 - Mittel (stredne ťažké)
Pohyb už po strmšom skalnom teréne, cesta je dobre zaistená. Strmé, alebo kolmé úseky sú zaistené rebríkom alebo kramľami. Aj v menej ťažkom teréne sú oceľové laná alebo reťaze. Aj pre skúsených je vhodné istenie.

K 3 - Ziemlich schwierig (pomerne ťažké)
Dlhšie cesty v strmom, tiež v previsnutom teréne (horolezecký terén stupňa obťažnosti III). Cesta je dobre zaistená. Nie sú tu úseky kde potrebujeme silu rúk. Istenie je potrebné.

K 4 - Schwierig (ťažké)
Strmý a ťažší skalný terén, miestami s kolmými a dobre zaistenými prevismi. Viac exponovaných úsekov, prirodzené stupy a chyty sú často malé. Aj v exponovaných úsekoch je len oceľové lano (sila rúk potrebná). Umelé pomôcky (železné kolíky alebo stupy) sú len na ťažších miestach.

K 5 - Sehr schwierig (veľmi ťažké)
Cesty v ťažkom skalnom teréne, s kolmými a mierne previsnutými úsekmi. Viac dlhých namáhavých úsekov. Kolmé úseky občas zaistené len oceľovým lanom. Umelé pomôcky len v extrémnych úsekoch. Len pre skúsených v dobrej forme (náročné na silu rúk).

K 6 - Extrem schwierig (extrémne ťažké)
Cesty pre silné ruky, dobré nervy a výbornú kondíciu. Dlhé, úsporne zaistené úseky. Vhodné použiť lezečky a vytvoriť lanové družstvo. Do tejto kategórie patrí len málo extrémnych ciest.


WERNEROVA STUPNICA
5-dielna stupnica od Paula Wernera. Využíva ju vo svojich sprievodcoch nakladateľstvo Rother

KS1 Veľmi jednoduché zaistené cesty
Zaistené značené cesty, miestami strmšie úskalné úseky, prirodzené rímsy alebo umelo zaistené cesty. Istenia ako oceľové laná, reťaze, alebo zábradlia slúžia najmä pre pocit istoty v exponovanom teréne. Pre postup nie sú technický vôbec potrebné.
Bez zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti I (viď medzinárodnú stupnicu UIAA.)

KS2 Jednoduché zaistené cesty
Mierne strmý skalný terén. Istenie vo forme oceľových lán, kramiel, stupov a rebríkov slúži na postup vpred. Bez zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti I alebo II

KS3 Mierne ťažké zaistené cesty
Strmší skalný terén. Cesta prevažne zaistená pomocou oceľových lán, kramiel, stupov a rebríkov. Zaistené úseky vyžadujú priemernú silu rúk.
Bez zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti II alebo III.

KS4 Ťažké zaistené cesty
Veľmi strmý, čiastočne kolmý, skalný terén, miestami kolmé steny. skalný terén. Väčšinou istené len oceľovým lanom a príležitostne umelé stupy. Miestami veľmi exponované. Cesta vyžaduje väčšiu silu rúk.
Pre začiatočníkov sa doporučuje aby absolvovali takúto cestu s dodatočným istením lanom a len so skúseným spoločníkom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti III alebo IV.

KS5 Veľmi ťažké zaistené cesty
Miestami extrémne exponovaný a kolmý skalný terén. Cesta chudobná na stupy, istená len oceľovým lanom, úsporná na umelé pomôcky. Ťažšie miesta vyžadujú dobrú lezeckú techniku alebo veľkú silu rúk. Cesty majú športový charakter. Nie je vhodná pre začiatočníkov, v každom prípade musia byť istení veľmi skúseným spoločníkom.
Bez zaistenia by sa jednalo o ťažký horolezecký terén - miestami stupňa obťažnosti V alebo VI.

KS6 Špeciálny stupeň
Jedná sa skôr o ľahšie lezecké cesty, než o zaistené cesty. Žiadne alebo takmer žiadne istenie. Často kombinovaný terén s firnom a ľadovcom. Vyžaduje sa schopnosť absolútne bezpečne liezť sólo v stupni II.


TALIANSKA STUPNICA

F - Facile (ľahká)
Ľahká, málo náročná cesta s dlhými úsekmi v chodeckom teréne.

MD - Media Difficolta (stredne ťažká)
Dlhšia, náročnejšia cesta. Nevyžaduje veľkú kondíciu, sú tu miesta na odpočinok.

D - Difficile (ťažká)
Náročná cesta s krátkymi lezeckými úsekmi náročnými na silu. Nebezpečné miesta (napr. pád kamenia).

TD - Molto Difficile (veľmi ťažká)
Cesta vyžaduje dobrú lezeckú obratnosť, techniku, silu v rukách a odolnosť voči závratom.

ED - Estremamente Difficile (extrémne ťažká)
Cesta náročná na silu, vyžaduje veľmi dobrú lezeckú obratnosť. Odhalí všetky nedostatky. Treba zvážiť či nie je pre nás vhodnejšia ľahšia cesta.


FRANCÚZKA STUPNICA

F - Facile (ľahká)
Jednoduché cesty, vhodný pre úplnych začiatočníkov.

PD - Peu Difficile (mierne ťažká)
Trochu ťažšie cesty, vhodné pre začiatočníkov a prípadne aj deti.

AD - Assez Difficile (dosť ťažká)
Mierne ťažké cesty, vhodné aj pre začiatočníkov so skúseným doprovodom.

D - Difficile (ťažká)
Ťažké cesty, vhodné pre trénovaných športovcov.

TD - Tres Difficile (veľmi ťažká)
Veľmi ťažké cesty, fyzicky náročné, pre skúsených.

ED - Extremement Difficile (extrémne ťažká)
Extrémne ťažké, veľmi fyzicky náročné cesty. Vhodné pre skúsených športovcov s výbornou kondíciou.


FAREBNE ROZLÍŠENÁ STUPNICA

Využíva ju vo svojich sprievodcoch nakladateľstvo Kompass, stretneme sa s ňou hlavne v Dolomitoch. Je daná tromi stupňami:
 modrá ľahká zaistená cesta pre turistov s menšími skúsenosťami so zaistenými cestami.
 červená ťažká zaistená cesta pre turistov so skúsenosťami so zaistenými cestami.
 čierna veľmi ťažká zaistená cesta. Veľmi náročné zaistené cesty s ohľadom na ich dĺžku i obťažnosť.Je potrebná znalosť lezeckej techniky v strmej, exponovanej, miestami previsnutej skale.


Porovnanie stupníc

top

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách
Lano
Uzly
Naviazanie sa na lano
Bezpečne na feratách Stupnice tech. obťažnosti Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict