VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Stupnice technickej obťažnosti
Stupnica – zaistené cesty
Stupnica UIAA
UIAA – technické lezenie
Stupnica ľadového lezenia
Skialpinistická stupnica
Turistická stupnica SAC
Turistická stupnica CAI
Západoalpská – GHM stupn.
Skratky hor. štýlov


Klasifikačná stupnica UIAA
I. Ľahké:
Najjednoduchšia forma skalného lezenia, nie však už ľahký chodecký terén. K zabezpečeniu rovnováhy je treba pomôcť rukou. Začiatočníci musia byť istení lanom.
II. Mierne ťažké:
Tu začína skutočné lezenie, pri ktorom je vyžadovaná technika troch bodov.
III. Stredne ťažké:
Na exponovaných miestach sa doporučuje medziistenie. Kolmé miesta alebo previsy s dobrými chytmi už vyžadujú fyzickú silu. Trénovaní a skúsení lezci môžu prekonávať úseky tohoto druhu stupňa obťažnosti ešte bez použitia lana.
IV. Ťažké:
na tomto stupni začína opravdivé lezenie. Dostatočné lezecké skúsenosti sú nutné. Lezecké úseky väčšinou vyžadujú viac istenia. Istenie lanom je už obvyklé i u skúsených a trénovaných lezcov.
V. Veľmi ťažké:
zvyšuje sa počet medziistení, lezenie kladie zvýšené nároky na fyzickú kondíciu, techniku a skúsenosti.
VI. Neobyčajne ťažké:
lezenie vyžaduje nadpriemerné schopnosti a výbornú trénovanosť. Veľká expozícia sa často spojuje s malými možnosťami zaistenia.
VII. Mimoriadne ťažké:
možno zvládnuť len so zvýšenou trénovanosťou a s pomocou špeciálnej výstroje. I výborní lezci potrebujú špeciálnu prípravu pre určitý druh skaly, aby úseky tohoto stupňa preliezli spoľahlivo bez pádu. Dokonalá technika istenia je nevyhnutná.
VIII–IX. Stupňovanie predchádzajúcich obťažností:
veľmi vysoké nároky na špeciálnu prípravu i na výstroj, výstupy a úseky krajných stupňov možno často zvládnuť až po predchádzajúcich nácvikoch a získaní pohybových návykov. Vyhradené pre vrcholových lezcov.
X–XI. Súčasná hranica lezeckých možností vo voľnom lezení:
predchádzajúce nacvičovanie je nevyhnutné, ani najlepší špičkoví lezci nie sú schopní úseky tohoto stupňa opakovať často, k prekonaniu sú nutné ideálne podmienky (vonkajšie i psychické) i dokonalé sústredenie na výkon. Zatiaľ sa tento stupeň prekonáva len s horným istením alebo s dopredu osadenými istiacimi bodmi.

Stupnica UIAA – Technické lezenie

obťažnosť lezenia s umelými pomôckami sa označuje písmenom A s pripojenou arabskou číslicou 0 až 4. Lezenie s umelými pomôckami sa ako samostatná forma skalného lezenia odlišuje od voľného lezenia v tom, že pomôcky postupového istenia používa nielen k isteniu, ale hlavne k postupu. Použitie expanzívnich (vŕtaných) skôb sa označuje zvlášť písmenom e napr. A0e.

A0 V cestách voľne lezených je treba používať len jednu alebo niekoľko málo skôb ako chyt alebo stup, ale rebríčky či strmene nie sú potrebné.
A1 V cestách sa skoby a iné pomôcky ľahko umiestňujú a lezecké miesta vyžadujú pomerne málo sily, vytrvalosti alebo odvahy. Rebríčky sa nepoužívajú často.
A2–A4 Značí väčšie či menšie problémy pri skobovaní a väčšie telesné výkony. Od lezca sa vyžaduje postupne (s rastúcim indexom) väčšia technická a fyzická zdatnosť.

Klasifikačná stupnica ľadového lezenia

Vyvinula sa zo stupnice škótskej. Táto používaná medzinárodná stupnica má dve časti:
Objektívna náročnosť a nebezpečenstvo – hodnotí sa rímskymi číslicami (od I do VII)
Technická obťažnosť ľadu – Lezecká obťažnosť označená arabskými číslicami (od 1 do 8). obťažnosť ľadu sa mení podľa sezóny a počasia.

Objektívna náročnosť a nebezpečenstvo
I Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečenstva.
II Jedna alebo dve dĺžky s malým objektívnym nebezpečenstvom na krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.
III Dlhá cesta s viac ako hodinovým nástupom, prípadne na lyžiach. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanovanie po celej ceste. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku vyznačenom v popise.
IV Dlhá alebo vzdialená cesta, nutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo v celej ceste, dlhý a ťažký zostup.
V Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci vysokú úroveň lezcov a kvalitnú výbavu. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objektívne nebezpečenstvo v celej ceste, ťažký zostup.
VI Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca dlhšie ako deň. Nebezpečenstvo pádu lavín, serakov a kameňov. Dopredu sa nedajú určiť podmienky v celej ceste.
VII Zvýšenie predošlých problémov (napr. lezenie po odpadajúcich serakoch).
Technická obťažnosť ľadu
1 K výstupu stačia mačky.
2 Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60°.
3 Prevažne pevný ľad 70° a 80°. Stanovište v skale so stálou možnosťou dobrého istenia v ľade.
4 Ľad 75°–80° s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Stála možnosť istenia.
5 Dlhá pasáž v dobrom ľade 85°–90°. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.
6 Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu i istenia. Vysoká lezecká úroveň podmienkou.
7 Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo v ľade nemožné.
8 Stupňovanie technických ťažkostí spravidla pri veľmi zlých možností zaistenia.

obťažnosť zjazdu podľa medzinárodnej skialpinistickej stupnice
S1 terén rovinného charakteru
S2 mierne sklonený, široký terén do 30°, bez strmých úsekov
S3 svahy a nie príliš exponované žľaby do 30°–35°, niekedy aj s kratšími strmšími úsekmi
S4 žľaby a svahy so sklonom 40°–45°, keď expozícia nie je príliš veľká
S5 žľaby so sklonom 45°–55°, s veľkou expozíciou
S6 sklon nad 50° pri veľkej expozícii, inak viac ako 55°
S7 skoky cez skalné pásy a ľadovcové zlomy na veľmi strmých svahoch
Viac na   www.skimountaineering.skTuristická stupnica SAC

Stupnica SAC (Schweizer Alpen Club) pre vysokohorskú turistiku

Stupeň Cesta, značenie, terén Požiadavky
T1 Turistika chodník dobre priechodný
značenie: žlté
terén plochý alebo mierne sklonený, žiadne nebezpečenstvo pádu
žiadne
ľahké topánky
orientácia bez problémov aj bez mapy
T2 Horská turistika chodník priechodný
značenie: biele-červené-biele
terén miestami strmý, nebezpečenstvo pádu nie je vylúčené
čiastočná istota kroku
trekingové topánky sú doporučené
ovládanie základnej orientácie
T3 Náročná horská turistika chodník nemusí byť stále viditeľný
exponované miesta môžu byť zaistené lanom alebo reťazou, alebo potrebujeme používať ruky na udržiavanie rovnováhy
značenie: biele-červené-biele
miestami exponované úseky s nebezpečenstvom pádu, voľné kamene, strmšie úseky bez chodníka
dobrá istota kroku
dobré trekingové topánky
priemerná orientácia základné alpské skúsenosti
T4 +/− Alpská túra chodník nie je vždy viditeľný
na niektorých miestach potrebujeme k postupu ruky
značenie: biele-modré-biele
terén často exponovaný, strmé trávnaté pasáže, ľahšie firnové polia, ľadovcové úseky
ovládať chôdzu v exponovanom teréne
pevné trekingové topánky
vedieť posúdiť terén a dobre ovládať orientáciu
alpské skúsenosti, pri zhoršenom počasí môže byť návrat ťažký
T5 +/− Náročná alpská túra často bez chodníka, jednoduché lezecké úseky
značenie: biele-modré-biele
exponovaný, náročný terén, príkre, strmé ľadovce a firnové polia s nebezpečenstvom pošmyknutia
horolezecké topánky
s istotou posúdiť terén a veľmi dobrá orientácia
dobré alpské skúsenosti a základné vedomosti pri narábaní s čakanom a lanom
T6 +/− Ťažká alpská túra najčastejšie bez chodníka, lezecké miesta do II UIAA
značenie: najčastejšie neznačkované
terén často veľmi exponovaný, strmé úseky, ľadovec so zvýšeným nebezpečenstvom pošmyknutia
výborná orientácia
bohaté alpské skúsenosti a ovládanie alpskej techniky a istiacich prostriedkov

Turistická stupnica CAI

Stupnica CAI (Club Alpino Italiano) pre turistiku
CAI používa štyri stupne obtiažnosti pre turistiku aby sa rozlíšila námaha a definovali limity obtiažnosti ciest. Rozlišuje medzi turistikou a horolezectvom.

T
(Turistico)
Turistika
Cesty so zreteľnými chodníkmi, ktoré nespôsobia nejasnosti v orientácii - poľné cesty, cesty pre dobytok a jednoduché cesty, obvykle v nižšej výške ako 2000 m.
Vyžadujú základné vedomosti o horskom prostredí a dobrú fyzickú kondíciu.
E
(Escursionistico)
Horská turistika
Týchto ciest je najviac. Cesty po chodníkoch, ktoré nemusia byť vždy zreteľné, alebo bez chodníka. Je tu horšia orientácia ale bez problémov, smer je vždy jasný. Vedú vo vyšších výškach, môže byť strmé stúpanie alebo klesanie. Vedú na trávnatých alebo skalnatých svahoch so zvyškami snehu. Na krátkych úsekoch môže byť cesta ohrozovaná padajúcimi skalami bez väčšieho nebezpečenstva. Krátke, ľahké lezecké úseky bývajú obyčajne zaistené lanom, reťazou alebo rebríkom.
Vyžadujú zmysel pre orientáciu, znalosti o horskom prostredí, dobrú obuv a primerané vybavenie (uväzy, karabíny).
EE
(per Escursionisti Esperti)
Náročná horská turistika
Cesty bez značiek, vyžadujú schopnosť pohybu v ťažšom teréne. Ľahké lezenie, traverz snehových polí a žľabov, exponované, šmykľavé úseky na tráve a skale chudobnejšie na stupy a chyty. Ťažké skalné úseky s technicky náročným stúpaním nemusia byť zaistené lanom. Nepatria sem ľadovce.
Vyžadujú dobré orientačné schopnosti, sledovať výstrahy horskej služby, dodržiavať bezpečnostné opatrenia, tréning, skúsenosti v horách, netrpieť závratmi a primerané vybavenie (uväzy, karabíny, lano). Horná hranica pre pešiu turistiku.
EEA
(per Escursionisti Esperti, con Attrezzature)
Alpská túra s vybavením
Na tieto cesty je potrebné vybavenie na via feraty alebo istiace prostriedky používané v horolezectve (uväzy, karabíny, lano, čakan, mačky …).
Vyžadujú zručnosť, pripravenosť, skúsenosť a všetko uvedené v EE.

Západoalpská – GHM stupnica obťažnosti

Používa sa predovšetkým vo francúzskych a talianskych Alpách (stretneme sa s ňou aj na internete). Hodnotenie výstupu rešpektuje široký súbor faktorov: dĺžku, nebezpečenstvo, ťažkosti, prístup, zostup atď.
Od AD vyššie sa užívajú ešte medzistupne „inf“ (−) a „sup“ (+) pre dolnú a hornú hranicu jednotlivých stupňov, okrem stupňa ED, ktorý bol rozšírený na štyri podstupne ED1–ED4.

P piétion ľahké chodník
PE piétion expérimenté bez ťažkostí ľahká cesta mimo chodník
TF trés facilé veľmi ľahké nepresahuje I. UIAA
F facilé ľahké I., miestami II., sneh do 30°
PD péu difficile mierne ťažké prevažne II–III., sneh do 40°, často veľká expozícia
AD assez difficile dosť ťažké prevažne III–IV., sneh do 50°
D difficile ťažké prevažne IV–V., sneh do 55°
TD très difficile veľmi ťažké prevažne VI., ľad do 90°, veľké alpské steny
ED extrement difficile krajne ťažké prevažne VII., kolmé ľady, obťažne mixy, špičkové výkony
ABO abominable výnimočne ťažké, takmer nemožné na hranici ľudských schopností


Aby si horolezci mohli porovnávať a ohodnotiť svoje výkony, zvlášť vo voľnom lezení, definovali sa jednotlivé štýly. Tým je popísaný výkon bez dlhého vysvetľovania.

Voľné lezenie – lezenie vlastnou silou a umením bez použitia umelých pomôcok. Istiace body sa používajú iba na istenie a nesmú sa používať k postupu a k odpočinku.

OS (On Sight) – na prvý pohľad
Prelezenie neznámej cesty na prvý pokus bez obhliadky cesty, nacvičovania a sledovania lezenia iných lezcov. Predstavuje najvyšší stupeň čistoty lezenia. Logický zmysel má iba v spojení s výstupom RP.

RP (Red Point, Rot Punkt) – červený bod
Prelezenie cesty iba s využitím prírodných útvarov, istiace body sa používajú iba na istenie. Odpočíva a doberá sa iba na prirodzených stanovištiach kde možno stáť bez pomoci rúk. Po páde alebo neúspešnom pokuse možno začať nový pokus iba od posledného stanovišťa. Lezec sa musí odviazať a lano stiahnuť. Predchádzajúce istenie sa musí zrušiť.

RK (Rot Kreis, Red circle, yoyo, jo-jo)– červený kruh
Prelezenie cesty iba s využitím prírodných útvarov, istiace body sa používajú iba na istenie. Po páde alebo neúspešnom pokuse možno začať nový pokus iba od posledného stanovišťa ale netreba stiahnuť lano a zrušiť istenie ako u RP.

PP (Pink point)
To isté ako RP ale v istiacich bodoch zostávajú karabíny alebo expresky.

Flash
Zlezenie neznámej cesty na prvý pokus a bez pádu, pričom lezec predtým sledoval lezenie iných lezcov.

Najväčšiu športovú hodnotu majú štýly OS, RP, Flash.

Hangdogging
Lezec po pádu pokračuje od posledného istiaceho bodu.

Free Solo
Sólové lezenie bez lana a bez pomoci istiacich prostriedkov.

AF (Alles Frei)
Prelezenie cesty bez použitia umelých pomôcok k postupu. Odpočívanie v nich je dovolené.

Rot kreuz
Prelezenie cesty pri istení zhora. Výstup treba urobiť súvisle na jeden záťah.

Štýly s najnižšou športovou hodnotou:

TR (Top Rope)
Lezenie pri istení lanom zhora.

Pre – cleaning
čistenie povrchu skaly pred výstupom v smere zamýšľaného výstupu zo zlanovania.

Pre – protecting
budovanie istiacich bodov zo zlanovania.

Pre – viewing
prehliadka výstupovej cesty zo zlanovania spojená s prehliadkou zaisťovacích možností a so štúdiom chytových kombinácií.
top

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách
Lano
Uzly
Naviazanie sa na lano
Bezpečne na feratách Stupnice tech. obťažnosti Sklon svahu
Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict